Waarden III: koppeling aan personele instrumenten

Kan de waarde ?flexibiliteit/multi-inzetbaarheid' worden gestimuleerd/beloond?
In de tijd dat ik in de metaalindustrie werkte, werd ATV ingevoerd zoals dat werd genoemd. Arbeidstijdverkorting. Naast de extra administratieve werkzaamheden kwam er een schrijven van de FME om daar waar capacitaire problemen ontstonden meer aandacht te besteden aan flexibilisering of anders geformuleerd multi-inzetbaarheid van medewerk(st)ers.

Nu had ik als medewerker van de P-afdeling in diezelfde tijd ook te maken met de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem het zog ISF/SAO. Een van de regels die bij het maken van functiebeschrijvingen gehanteerd diende te worden was de volgende.
?Nevenwerkzaamheden (vervangingswerkzaamheden) mogen niet in de functie-beschrijvingen worden opgenomen.'

Ja, je kon er wel naar streven om op bepaalde vakgebieden all-round functiebeschrijvingen te maken maar dat ging maar in beperkte mate. Ik bedoel je ging geen functiebeschrijving maken waarin bijv. secretaressewerkzaamheden en plaatwerkactiviteiten in werden gecombineerd.
Leuk en aardig tot ik op een dag ergens in 1985 in het bedrijf werd aangesproken door enkele medewerk(st)ers. Dat ging ongeveer als volgt:

Medewerkers: ?Zeg Max, dat functiewaarderingssysteem is niet echt eerlijk'.
Ik: ?Niet eerlijk? Hoe bedoel je.'
Medewerkers: ?Nou dat die vervangingswerkzaamheden niet worden beloond.'
Ik:?Hoezo is dat niet eerlijk?'
Een medewerker:'Kijk nou eens naar mij. Ik werk als monteur in de voormontage en werk ook als invaller op de planningsafdeling als assistent-planner. En omdat ik zo vaak inval groei ik ook niet door naar de functie van all-round monteur. Maar het feit dat je die planningskennis hebt en gebruikt wordt ook niet beloond.
Ik:'Ergens heb je wel gelijk. Daar moet ik even over nadenken.
Daar stond je dan. Een FME die flexibiliteit/multi-inzetbaarheid promootte. Een bedrijf dat dit ook onderkende maar waarin de personele regelingen die flexibiliteit niet stimuleerden.

Terug aan mijn bureautje dacht ik na (ja ook dat gebeurde wel eens). Hoe kun je nu flexibilteit stimuleren via een personeelsinstrument? ?Awel', bedacht ik, ?Even Belgisch eenvoudig denken. Kan dat niet simpel. Wat zei die medewerker van de voormontage ook al weer? Hij had het over feit dat hij een andere functie vervulde. Als ik dat veralgemeniseer dan heb ik het over het aantal verschillende functies die iemand vervult. En wat zei hij nog meer? O, ja dat hij vaak moest invallen. Dus de tijdsduur is ook van belang. Kunnen we daar niet eenvoudige tabel van maken met wat puntenscores erbij?'

Na er nog een criterium bij te hebben verzonnen (dat er later trouwens terecht door het hoofd PZ werd uitgestreept) besprak ik het concept-regelingetje met het hoofd PZ die er een aantal goede aanvullingen bij gaf en een enkele kleine verandering aanbracht. En zo was de flexibiliteitstoeslagregeling geboren. Een regeling die ik later in mijn buitendiensttijd nergens anders meer ben tegengekomen.  Ik leerde er in ieder geval van dat de werkvloer een bron van inspiratie kon zijn voor effectief  P-beleid. Het enige dat je moest was goed te luisteren en de vraag te stellen:'Wat kan ik hiermee?'
?Ach', schoot me later door mijn hoofd. ?Confusius zei ook al eens zo iets tegen zijn ambtenaren die hij verplichtte ?zich periodiek onder den volke te begeven'. Waarschijnlijk met eenzelfde gedachte.'

Onderstaand vind je de regeling die nog regelmatig voor de gedachtenvorming in het bedrijf gebruikt als er medewerk(st)ers zijn die multi-inzetbaarheid in hun genen hebben zitten.
Met dank aan de heer J. Fonteyn, Hoofd Personeelszaken van Robert Bosch VM en mijn toenmalige mentor, die me e.e.a. afgelopen week faxte.Deze toeslag is van toepassing bij diegenen die inzetbaar zijn in meerdere functies buiten het eigen vakgebied en ook worden ingezet in deze andere functies.

Flexibiliteitstoeslag.

Bepaling van de toeslag.
Voor beide genoemde criteria in de tabel kunnen overeenkomstig de aangegeven waardering punten worden gegeven.

—————————————- tabel —————————————–

Waardering ——– 1 ———- 2 ——————- 3 ———- 4 ———- totaal

Aantal functies________________________________________________________________

Buiten eigen functie___________________________________________________________

Tijdsduur__   nu en dan | meer voorkomend | dikwijls | Voortdurend___________

————————————– einde tabel ————————————–

  • Nu en dan = tot 25 % van de arbeidsduur

  • Meer voorkomend = tot 50 % van de arbeidsduur

  • Dikwijls = tot 75 % van de arbeidsduur

  • Voortdurend = meer dan 75 % van de arbeidsduur

  • Minimaal te bereiken aantal punten  2

Maximaal te bereiken aantal punten 8

Koppeling waarde flexibiliteit aan salaris.

1 en 2 punten   0 %
3 en 4 punten   2 %
5 en 6 punten   4 %
7 en 8 punten   6 %

De toeslag dient te worden berekend over het brutosalaris exclusief het beoordelingspercentage en bijbehorende salaristoeslag daar de beoordeling alleen betrekking heeft op de uitvoering der werkzaamheden binnen de eigen functie.
Voor zover van toepassing wordt de toeslag betaald gedurende de periode waarin men buiten het vakgebied werkzaam is.

Voor wie van toepassing?
Deze regeling geldt voor personeelsleden waarop de CAO-bepalingen van toepassing zijn.
Deze regeling geldt niet voor plaatsvervangers van een voorman, baas of groepsleider en voor medewerk(st)ers die tijdelijk een functie uitoefenen die in een hogere salarisgroep is ingedeeld.
Hiervoor gelden de betreffende regelingen.