Een andere kijk op de financiële crisis.

Wat hebben de jaren 1875, 1931 en 2010 met elkaar gemeenschappelijk?
De drie genoemde jaren liggen alle drie twee jaar na een heftige crisis op de beurzen met grote financiële en economische gevolgen:

  • Op 18 september 1873 kelderden de beurzen met zo’n vaart dat die datum in de geschiedenisboeken als ‘De Paniek van 1873’ wordt omgeschreven. Het werd gevolgd door een jarenlang economisch dal.
  • 24 oktober 1929 was er opnieuw een bijzonder heftige beurscrash die de opmaat vormde voor de Grote Depressie.
  • 2008 is het jaar waarin de beurskoersen met 52% kelderden, en we zitten nog steeds met moeilijke economische omstandigheden.

De meesten van ons kennen de crisis van 1929; er is in de afgelopen jaren meermaals naar verwezen in  nieuws en achtergrondanalyses. De crisis van 1873 is minder bekend, maar heel interessant om te bekijken. Dat is wat prof. Scott Reynolds Nelson, hoogleraar geschiedenis aan het College of William and Mary, heeft gedaan. Hij beschrijft hoe een compleet uit de hand gelopen speculatie in onroerend goed leidde tot een kredietcrisis en het bankroet van een aantal banken. Daarnaast legt hij uit hoe er ook driftig gespeculeerd werd met spoorwegaandelen. De koersen ervan stegen tot grote hoogten, krediet was heel makkelijk te krijgen, en al gauw werden er ook nieuwe soorten spoorwegaandelen gecreëerd waarvan niemand de waarde echt kon vaststellen of begrijpen. Dat nieuwe type aandeel werd wereldwijd verhandeld.

Wat klinkt dat bekend in de oren! Onze huidige crisis is immers eveneens veroorzaakt door een enorme zeepbel op de onroerend goed markt in de Verenigde Staten, aangevuld met heel dubieuze (giftige) nieuwe financiële producten waar niemand meer de waarde van begreep. Het lijkt op een herhaling van zetten van 1873. Prof. Nelson: “De meeste mensen weten er niet veel van af, maar degenen die weten waar het om gaat, jaagt het de stuipen op het lijf.” De crisis van 1873 leidde uiteindelijk tot een complete ineenstorting van het financiële systeem.

Wanneer je de jaren 1875, 1931 en 2010 met elkaar vergelijkt, dan zijn er verbluffende overeenkomsten:
Alle drie de genoemde jaren liggen twee jaar na een enorme beurscrash. Het zijn jaren waarin de gevolgen ervan in de vorm van een grote economische en financiële crisis voelbaar worden; de voorafgaande twee keer waren deze jaren ook het begin van een langere economische crisis én van het ineenstorten van het financiële systeem.

De beurscrises waren alle drie de keren het gevolg van:
– Enorme overspeculatie
– Onverantwoordelijk gedrag van banken en aandelenbeurzen
– Ondoorzichtige financiële constructies
– Een onverantwoorde opvatting dat er alleen maar groei zou zijn.

De jaren na deze crises kenmerkten zich niet alleen door de economische en financiële gevolgen ervan, maar lieten ook een ander verschijnsel zien: de opkomst van sterk nationalistische tendensen en de uitwassen daarvan, zoals bijvoorbeeld de opkomst van het nationaal socialisme in Duitsland in 1931, en de groei van de Ku Klux Klan in de Verenigde Staten. Dit zijn de bekendste voorbeelden, maar in veel landen waren overeenkomstige tendensen zichtbaar.

Wanneer we kijken naar de huidige ontwikkelingen rond het thema immigratie, dan zien we ook nu een herhaling van die tendens. Niet alleen in Nederland, waar Geert Wilders het constant op de agenda plaatst, ook  in de landen om ons heen zien we het meer en meer op de voorgrond treden. In Duitsland is er sprake van een snel groeiend debat over dezelfde thema’s, aangezwengeld door voormalig bestuurslid van de Bondsbank, Thilo Sarrazin. In Frankrijk zagen we recentelijk de discussie over het uitzetten van de Roma’s.

Ondanks dat we in een heel ander tijdbeeld leven dan in 1875 en in 1931, komen de gebeurtenissen rond deze jaren en in de tijd waarin we nu leven opmerkelijk overeen. Wie had dat kunnen denken? Het klinkt misschien vreemd, maar er zijn mensen die al meer dan tien jaar geleden gewaarschuwd hebben voor deze ontwikkelingen. Ze hebben gewaarschuwd voor een naderende gigantische beurscrash, ze hebben gewaarschuwd voor grote economische problemen, en hebben gewaarschuwd dat het huidige financiële systeem gevaar liep. Ze waarschuwen nog steeds. Het zijn geen beursanalisten, noch economen, noch mensen uit de wereld van de banken of de politiek. Degenen die de crisis al lang van te voren zagen aankomen waren….astrologen.

In de astrologie bestuderen we de relatie tussen cycli van planeten aan de hemel en gebeurtenissen op aarde, al millennia lang. De baan van de planeten om de zon is volkomen regelmatig, we kunnen daardoor ook zo ver vooruit als we willen de posities van de zon, de maan en de planeten aan de hemel berekenen. Een astroloog doet dat vanuit het gezichtspunt van de aarde.

Planeten kunnen met elkaar en met de aarde bepaalde tijdelijke patronen vormen; sommige daarvan komen maar zelden voor. Planeetpatronen hebben een betekenis op zich, zoals prof. Richard Tarnas in zijn lijvige studie ‘Cosmos and Psyche’ heeft laten zien.

In dit werk analyseert hij tijdbeelden in de geschiedenis en kijkt welke tijdelijke planeetpatronen er op dat moment aan de hemel zijn. Het resultaat is even verrassend als opmerkelijk: als eenzelfde planeetpatroon zich weer aan de hemel vormt, blijken zich op aarde ontwikkelingen voor te doen die qua thema of inhoud veel overeenkomsten vertonen met de vorige keer dat dit planeetpatroon zichtbaar was. Wat Prof. Tarnas in zijn studie bevestigde was een werkwijze die de astroloog al eeuwenlang gebruikt. Het is de kennis van planeetpatronen en planeetcycli die ten grondslag lag aan de waarschuwingen van astrologen voor de jaren voorafgaande aan en volgend op 2010.

In 1875, in 1931 en in 2010 deed zich het zeldzame planeetpatroon voor dat in de astrologie “het T-vierkant Saturnus – Uranus – Pluto” heet. Het heeft zich alleen in de genoemde jaren voorgedaan, en niet tussendoor. In de astrologie staat dit T-vierkant bekend als bijzonder heftig en confronterend. De analyse ervan, met alle mogelijke uitwerkingen zou makkelijk een half boek in beslag nemen, maar wanneer we helemaal tot de kern gaan, komt dit T-vierkant neer op de volgende grondtendens:

  • De relatie Saturnus en Uranus in dit T-vierkant: Uranus = plotselinge omstandigheden die Saturnus = gevestigde orde en structuur op zijn kop zetten en aantasten. Dit zijn perioden waarin breuken in het systeem duidelijk worden, en waarin de negatieve kanten van een ideologie, een ideaal, heersende opvattingen en uitgangspunten naar voren komen, ongeacht of het politieke of economische uitgangspunten zijn of uitgangspunten van een ander ‘systeem’ als de kerk.
  • De relatie Saturnus en Pluto in dit T-vierkant: confrontaties (Pluto) worden intens en hard, en het tijdbeeld is er een van crisis en conflicten (volgens Tarnas). Er is een versterking van reactionaire krachten, een gevaar voor totalitaire impulsen, meer kans op geweld. Deze combinatie valt qua tijdbeeld samen met het einde van een periode van decadentie en naïviteit. Het toont de lijken in de kast van het systeem, dus als de basis verkeerd is, houdt dit aspect het gevaar van ontmaskering in, of erger: onderuitgaan.
  • De relatie Uranus en Pluto in dit T-vierkant: het tijdbeeld geeft vaak een wijd verbreide onrust, grote sociale en politieke veranderingen, en een versterking van revolutionaire impulsen, met het gevaar van destructieve uitingen. Positieve kant van deze combinatie is culturele en technologische innovaties.

Wanneer deze drie afzonderlijke cycli samenvallen in één tijdelijke combinatie, geeft dat een plotselinge, rauwe en onontkoombare blootlegging van dat wat fout zit in een structuur en idee of ideologie, en een snel uitdiepen van de problemen. Hoe onevenwichtiger de uitgangspunten, of hoe ondoorzichtiger de structuur, des te groter zijn de gevolgen onder deze tijdelijke planeetcombinatie. Het legt geheime machtsverhoudingen bloot, de gebreken in wet- en regelgeving, de schaduw van bestuur, en brengt aan het licht wat zorgvuldig achter maskerades verborgen moest blijven.

De schandalen rond seksueel misbruik in de kerk zijn er een voorbeeld van, evenals de onthullingen van geheime en geclassificeerde rapporten over Irak in Wikileaks. Maar ook de donkere kanten van het handelen van banken, de jarenlange geheime manipulaties om de goudprijs te drukken, de manipulaties met de begroting door Griekenland, het ongelimiteerd geld scheppen door het systeem van fractioneel bankieren, het zijn maar enkele van de vele voorbeelden van wat al lang speelde, maar in dit tijdbeeld aan de oppervlakte komt. Daarmee is deze zeldzame planeetcombinatie ook potentieel een zuiverend aspect.

Geschiedenis heeft mij altijd zeer geboeid, helemaal als astrologe omdat je samenhangen kunt zien die anderen ontgaan, zoals de samenhang tussen de jaren rond 1875 en 1931 op basis van de terugkeer aan de hemel van een weinig voorkomende tijdelijke combinatie. Het is voor een astroloog niet moeilijk om al ver vooruit te zien wanneer dezelfde combinatie zich weer zal voordoen. Dat leverde de jaren op waar we nu in leven: de jaren rond 2010 (of, om even een jaar te noemen dat nog heel ver weg ligt: 2156). Dan weet je als astroloog dat dit de jaren zijn waarin zich opnieuw hetzelfde type crisis kan voordoen.

Het is nooit te voorspellen hoe diep die crisis zal zijn, alleen dat het intens zal zijn. De diepte hangt af van de hoeveelheid lijken in de kast, en is er vooraf al hard gesaneerd en ingegrepen, dan geeft dit tijdbeeld alleen de laatste loodjes weer. Maar er was aan het begin van de 21ste eeuw niets gesaneerd, integendeel. Er gebeurde weer precies hetzelfde als wat de vorige twee keer voorafgegaan was aan de crisis. Dus trokken verschillende astrologen aan de bel, al jaren geleden.

Het T-vierkant Saturnus – Uranus – Pluto is in 2010 op zijn hoogtepunt en is nog een paar jaar voelbaar. Is het dan voorbij en kunnen we opgelucht ademhalen? Ik ben bang van niet. Er zijn meer technieken die astrologen gebruiken en toepassen, waaronder ook het analyseren van tendensen in horoscopen als die van de dollar, de euro, de Europese Unie, enz. Die horoscopen geven nog allerminst een rustig beeld, integendeel. De tijdelijke planeetcombinatie aan de hemel gaat in de komende jaren nog voor veel oprispingen en turbulentie zorgen in veel horoscopen die van belang zijn voor geld en economie.

Dat geldt voor horoscopen van landen als voor horoscopen van munteenheden, maar ook voor de horoscoop van de FED. Alle actuele en komende tijdelijke aspecten wijzen op een noodzaak tot een heel ingrijpende hervorming van ons financiële systeem in de wereld, veel meer dan tot nu toe wordt gedacht en gedaan. Astrologen blijven waarschuwen…

© Drs. Karen M. Hamaker-Zondag
Biografie van Karen: http://www.karenhamakerzondag.com/website/index.php?
option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6

Een uitgebreide analyse is te vinden in het boek “De Financiële crisis. Achtergronden en vooruitzichten. Een astrologische analyse voor iedereen.”
Klik op:

De financiële crisis
Karen M. Hamaker-Zondag
Verschijnt medio november 2010.

Overige gebruikte literatuur

Campion, Nicholas: The Book of World Horoscopes. Bournemouth, 2004
The Book Of World Horoscopes
The Book Of World Horoscopes
Nicholas Campion

Greider, William: Secrets of the Temple: how the Federal Reserve Runs the Country. Simon and Schuster, 1987.
Secrets of the Temple
Secrets of the Temple
William Greider

Griffin, Edward : The Creature from Jekyll Island. A Second Look at the Federal Reserve. American Media, Westlake Village, 1994 (1e druk) en 2009 (26ste druk)
Creature from Jekyll island
Creature from Jekyll island

Jennifer &. Lee: New York and the Panic of 1873. New York Times oct. 14, 2008.

Nelson, S.R.:  citaten uit The New York Times van Professor Scott Nelson, die hij verwerkt in het nog te verschijnen boek Crash: An Uncommon History of America's Financial Panics.

Rothbard, M.: The mystery of banking. New York, 1983
–  The Case Against the FED. Ludwig Von Mises Institute, 1994.Ook veel interessante voordrachten via Youtube te beluisteren. Te downloaden op:  http://mises.org/Books/mysteryofbanking.pdf

Tarnas, Richard: Cosmos and Psyche. Intimations of a New World View. Viking Press, 2006
Cosmos and Psyche
Cosmos and Psyche
Richard Tarnas

Speck, Dimitri: Geheime Goldpolitiek: Warum die Zentralbanken den Goldpreis steuern. FinanzBuch Verlag, 2010.
http://clk.tradedoubler.com/click?p=67859&a=1732734&g=16128998&url=http://
www.bol.com/nl/p/duitse-boeken/geheime-goldpolitik/1001004008951572/index.html

Börsenplatz 5 over de onderdrukking van de goudprijs, en met een statistische weergave van alle intradag-koersen van goud voor Wall Street, waarbij duidelijk wordt dat de goudprijs een ‘mysterieuze voorkeur’ heeft om vooral rond 10 uur in de ochtend New Yorkse tijd plotseling scherp te dalen: http://www.daf.fm/video/boersenplatz-5-goldpreis-wird-sich-verzehnfachen-50137752-DE0008469008