Boek: Spiral Dynamics

Spiral Dynamics - Denkfundamenten ontsluierd

Follow Max Herold on Twitter

Naast het boek nu ook een online masterclass!


Klik op deze link voor meer informatie:
https://www.hetgrootstekennisfestival.nl/masterclass/max-herold-en-peter-van-hoensel-beleidsontwikkeling-in-de-21e-eeuw

Beleidsontwikkeling is lastiger dan ooit als je kijkt naar de ontwikkelingen in de samenleving die nog sneller lijken te gaan dan vroeger al het geval was. Beleidsambtenaren krijgen veel voor de kiezen en tegelijkertijd lijken ze maar een beperkte speelruimte te hebben. Waar kunnen ze eigenlijk houvast vinden om een ingewikkeld beleidsproces in goede banen te leiden?
Internet, sociale media, individualisering en globalisering hebben een samenleving gecreëerd die allerlei eisen stelt aan burgers, bedrijfsleven en overheid waar niet makkelijk aan te voldoen is. De vakliteratuur spreekt over nieuwe onoverzichtelijkheid, pluralisme, variëteit, fragmentatie en versplintering.
Beleidsprocessen zijn ondertussen niet echt veranderd. De meeste politici zijn terughoudend met hervormingen in de maatschappij. Dat conservatisme weerspiegelt zich in de overheersende geneigdheid om top-down beleid te ontwikkelen.
De vraag is hoe een gedegen beleidsontwikkeling er dan wel uit kan zien in een pluriforme samenleving, waar met een grote variëteit aan denkbeelden te vinden is. Waar binnen de overheid zit ruimte voor aanpassingsvermogen om effectiever met dat veranderende maatschappelijke landschap om te gaan? Daarover gaat deze masterclass.