Sturen op je CV.

Het is een standaard praktijk bij vele medewerkers in organisaties. Sturen op je CV. Hoe krijg ik die projecten op mijn CV waarmee ik scoor? Dat scoren kan op een aantal niveau's.
 • Binnen de eigen organisatie, als basis voor promotie en eigen profilering.
 • Buiten de eigen organisatie als basis voor promoting van jezelf bij het vinden van een meer aantrekkelijke baan.


'Sturen op CV' – gedrag is ook vaak terug te zien in de ongeschreven regels die worden gehanteerd.
Regel 1. Selecteer, en poog betrokken te raken bij die projecten waar je het minste risico mee loopt, en interessant worden gevonden door de top van een organisatie. Dat zijn dus projecten waarin woorden in de projectdefinitie zitten als 'strategie' en 'beleid' etc.
Regel 2. Voortkomend, aanvullend op regel 1. Stel frequent de vraag:?hoe komt het boven in de organisatie over?'

Je zou op een bepaalde manier, door het volgen van deze regels, kunnen spreken van een apart soort ?marketing'.

Lineaire top-down marketing.
Een oorspronkelijke definitie voor marketing luidde: beleid en producten maken vanuit de optiek van je klanten.
Mensen die goed kunnen sturen op een CV zijn doorgaans ook mensen die een goed gevoel hebben voor wat ik zou willen noemen lineaire marketing of wat scherper geformuleerd ?machtshebber-marketing'.  Verticale marketing: leren denken primair vanuit de optiek van 'boven'.  Meestal ook vertaald naar:"Wat zouden ze boven willen horen?". Dat heeft doorgaans niet zoveel meer met serieus klantgericht denken en handelen te maken.

Organisatorisch CV sturen.
Natuurlijk doen bedrijven als totaal dat ook. Aantrekkelijke projecten die je als organisatie hebt gedaan, bieden ook meer profielmogelijkheden richting (potenti?le) klanten.
Diverse directeuren sturen er een heel bedrijf op. Een bekend automatiseringsbedrijf bijv. besloot enige jaren geleden zijn ambachtelijke competenties meer te promoten. Ze waren goed in Java en vele andere technische handigheden maar dat leidde niet tot een goede omzet.
De nieuwe directeur van die organisatie maakte daar zeer snel een einde aan en besloot het CV van de organisatie als geheel weer snel op te gaan poetsen met klinkende projectnamen en klanten.

Uiteraard een vanzelfsprekend gedrag dat je bij menig groot en minder groot adviesbureau natuurlijk ook ziet. Voortvloeiende uit de gepercipieerde ?noodzaak' geassocieerd te worden met succesvolle tot de verbeelding sprekende projecten, klanten en andere personen. Niets mis mee zou je zeggen.

Enkele addertjes onder het gras….
Toch zitten er enkele grote adders onder het gras bij deze houding. Om er enkele te noemen die bij een praktijk – casus speelden.

 1. Bij menige stafmedewerker van een groot bedrijf bestond de sterke geneigdheid om vooral niet projecten te doen waar slechts een of enkele afdelingen 'van lagere allure' bij betrokken waren. Dat maakte dat op dat niveau managers zelden of nooit goede staf-ondersteuning kregen omdat de staf als geheel zich om de top kronkelde / daar op gericht was.
 2. Dit leidde tot wantrouwen van de werkvloer tegen deze lieden. Deze voelden zich niet serieus genomen.
 3. Dit had tot gevolg dat de staf ook niet wist wat er ECHT speelde bij de medewerkers in de organisatie. Ze zaten er niet (meer) tussen.
 4. Een twee resultante was dat men zich niet meer echt met zijn eigen vakontwikkeling bezig hield. Daar huurde je of anderen voor in of je zorgde er wel voor dat je niet bij moeilijk oplosbare 'vakgerelateerde' problemen betrokken werd.
 5. Een derde belangrijk gevolg bleek dat je hier een groep mensen kreeg die geen echt contact met zichzelf hadden en begonnen te verworden tot automatische ?ja – knikkers'.
 6. Het uiteindelijke gevolg was stafafdelingen die een mooi image poogden te cre?ren maar waar de vaktechnische onderbouw te wensen overliet. Het duurde een tijdje maar daarna werden ze drastisch gereorganiseerd.
Kan het anders?
Het mag duidelijk zijn dat het niet mijn idee is om alle profilering verder maar te laten voor wat het is. Maar ik stel er wel enkele randvoorwaarden aan. Zeker als het je persoonlijke CV-sturing betreft.

 • De profilering dient een uitdrukking te zijn van wie je bent en wat je ZELF hebt gecreëerd. Laat daarbij vooral zien wat je echt KUNT of waar je KENNIS van hebt.
 • Vertrouw op de slogan:"Goed Vakmanschap spreekt zich vanzelf rond."
  Ik ben er een beetje mee opgevoed. Mijn vader was op het gebied van textielmachines onnavolgbaar. Een passie van hem en tevens iets waar hij zijn brood mee verdiende. En dat maakte dat monteurs uit alle hoeken hem bezochten. Zijn gedegen vakkennis was een basis voor een uitermate effectieve mond-op-mond reclame. Dat leidde ook vanzelfsprekend tot afnemers. Als je bij Hertex (= Herold Textielbedrijf) sokken koopt dan weet je dat ze goed zijn.
 • Dat betekent wel dat je ook weet wat je vak is en dat je ook durft te laten zien dat je dat beheerst. Dat kan in alle situaties waar je in verzeild raakt. Ik durf rustig te stellen dat als je een 'gewone' afdeling werkelijk verder helpt, dat zo'n project ook interessant is voor je CV, vermits je laat zien wie je bent en wat je kunt. De bekendheid en het respect komen vanzelf.
  (Noot MH: natuurlijk mag je die bekendheid een handje helpen door een publicatie op managementissues.com 🙂 )
 • Dus ook het eerdergenoemde bedrijf dat zijn technische competenties heeft. Die kunnen ze sec. zichtbaar maken gecombineerd met het soort problemen dat ze er mee hebben opgelost.

Geen windowdressing.
Goede marketing is niet louter windowdressing of 'image building'. Goede marketing en merkcreatie begint met te zijn wie je echt bent vanuit je Ik-Kern (de 'Real Me'), weten van daaruit wat je vak is en zorgen dat je in dat vak steeds beter wordt ?n er permanent mee bezig bent vanuit een passiegevoel.
Je schept als het ware je markt vanuit het creatiegevoel dat aan een passie verbonden zit. Een markt en bekendheid die zich als het ware ontvouwt en opbouwt in de energiestroom van je persoonlijke passie – flow. Louter kijken naar ?hoe komt het boven over?' en ?selecteer ik de juiste projecten' leidt te veel af van die passie – flow. Het uiteindelijke resultaat is een innerlijke leegte op een diep niveau.

Onlangs heeft een van de auteurs van deze site haar CV aangepast. Haar opmerkingen 'een CV die slechts laat zien wat je gedaan hebt om daarmee indruk te maken en op een bepaalde manier te 'verleiden', voelt niet goed. De CV reflecteert niet wie ik ben. Het wordt hoog tijd om die te veranderen.'
Alle respect voor haar. Een nieuwe CV – omschrijving geschreven vanuit haar essentie.
Om af te sluiten met een bekende reclame-spreuk:"Dát zouden méér mensen moeten doen!"

Max Herold.