De creatiespiraal van Marinus Knoope

Een aantal collega's maakten me attent op het boekje van Marinus Knoope
met de opmerking dat dit zo'n goed boek was over doelrealisatie.
Enige maanden later besloot ik het te kopen en recentelijk las ik het.
Ik moet mijn collega's gelijk geven. Het is een goed boek zeker voor degenen die doelen willen realiseren in hun leven.

De ondertitel van het boek luidt: de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid.
Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren.
Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te cre?ren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren.
Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst, zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid. Die weg wordt in dit boek beschreven
.

Het creatieproces
Het creatieproces dat Marinus Knoope ontdekte bestaat uit een aantal stappen:
0. Ontspannen
1. Wensen: zonder iets echt te wensen zul je het ook niet krijgen
2. Verbeelden: zonder dat je je doel kunt voorstellen, krijg je het ook niet
3. Geloven: als je er niet echt in gelooft dat je het krijgt, kun je het ook schudden
4. Uiten: durf uit te spreken dat je het wilt.
5. Onderzoeken: van mogelijkheden
6. Plannen
7. Beslissen
8. Handelen
9. Volharden: denk aan Melson Mandela die 25 jaar volhardde in zijn droom
10. Ontvangen: van het gewenste en het bijbehorende applaus
11. Waarderen: leren te waarderen dat je iets hebt gekregen
12. Ontspannen

Enkele uitgangspunten voor het creatieproces:
1. Ieder levend organisme heeft in het geheel een eigen rol en betekenis.
Iedere cel, iedere plant, elk dier en elk mens heeft een eigen bestemming en die bestemming manifesteert zich als een innerlijke aandrang, een innerlijk verlangen.
Door in het verlengde van dit verlangen te scheppen, levert ieder organisme zijn bijdrage aan het voor hemzelf ondoorgrondelijke geheel.
2. Ieder mens heeft het creatieve ofwel scheppende vermogen om in zijn geest een virtuele werkelijkheid te cre?ren. Wij sluiten onze ogen en cre?ren ergens in de toekomst een werkelijkheid zoals wij die verlangen.
We komen terug naar het heden en gaan op weg naar de toekomst die we zojuist hebben gecre?erd.
3. De kunst om te leven is om niet alles zelf te kunnen. Een ondernemend mens heeft een heel eigen netwerk van mensen om zich heen die iets voor hem kunnen betekenen.
Nog beter is het als de die mensen zo hebt weten te kiezen dat jij ook iets voor hen kunt betekenen.

In de jaren '50 werd bij een onderzoek onder studenten in de Verenigde staten nagegaan of zij een ideaalbeeld van hun eigen toekomst hadden. Slechts een gering percentage van de studenten bleek over zo'n helder toekomstbeeld te beschikken.
Halverwege de jaren negentig werden diezelfde studenten weer opgespoord. Toen bleek het kleine groepje mensen (ca. 3%) dat veertig jaar eerder een duidelijk beeld van de eigen toekomst voor ogen stond, inmiddels ca. 90% van het gezamenlijk inkomen van de gehele groep verdiende.

Een manier om te achterhalen wat je werkelijk wenst, is jezelf af te vragen welke thematiek of welk probleem steeds opnieuw je aandacht vraagt.
Welk thema steekt bij jou steeds de kop op?
Beschouw dit als een verwijzing naar je verlangen om bij te dragen aan een wereld waarin met dat thema iets positiefs gebeurt.
Wees daar vooral niet te bescheiden in maar laat jezelf gaan.
Je bewijst de wereld geen dienst door jezelf als onbelangrijk voor te doen.
Wie zijn wensen negeert, merkt dat o.a. aan het feit dat hij zich steeds vaker ergert.
Als jij een wens, een kwaliteit die wel op je pad ligt, niet leeft of ontwikkelt dan erger je je aan mensen die dat wat jij alsmaar achterwege laat, op een vanzelfsprekende, nonchalante of grove manier gewoon wel doen.
Wees gewoon wie je wenst te zijn.
Onderzoek die wens wel zorgvuldig.
Enkele algemene punten m.b.t. het creatieproces:

Blokkades
Bij iedere wens die je in jezelf tegenkomt, kun je de vraag stellen Wat krijg ik als ik deze wens realiseer? Wat wil ik daar eigenlijk mee?
M.a.w. zoeken naar het verlangen achter de wensen.
Bij wensen heb je vaak de kans dat je geblokkeerd raakt. Daarvoor kun je het volgende doen.
1. Herken dat de blokkade je EIGEN patroon is en niet die van iemand anders.
2. Waardeer, voel hoe het voelt om geblokkeerd te zijn.
Laat het je lichaam helemaal doordringen. Ga er naar staan, zitten, liggen of hangen.
Laat op je gezicht een grimas verschijnen waardoor anderen onmiddellijk kunnen zien in welke stemming je zit.
3. Maak er nu ook een geluid bij. Let wel, alleen geluid en geen woorden.
Geef hiermee uiting aan dat zo onaangename gevoel dat jou keer op keer overvalt.
Zodra dat lukt blijf er dan even in en kijk en luister van binnenuit naar jezelf.
Doel is het ontdekken wat de kwaliteit is die verborgen ligt achter die onaangename emoties.

Visualisatie
Visualiseren betekent dat je uit alle mogelijke werkelijkheden er een kiest en die tot leven wekt.
Een eenvoudige visualisatietechniek:
1 Kies uit je wensdroom 3 aspecten die je in detail beschrijft.
Is je wens een huis maak dan een detailplaatje van de voorkant, de woonkamer en de badkamer.
2. Breng je in de ochtend na het slapen en in de avond voor het slapen in een toestand van ontspanning bijv. door te mediteren. Dit is te vergelijk met de alfa-toestand zoals die in de Silva Mind cursussen wordt onderwezen
Zodra je in die ontspanning zit, begin je met het een voor een inprenten van de 3 beelden uit stap 1.
3. Check periodiek of je het beeld in detail 'zo maar' voor de geest kunt halen.
Als dat zo is ben je toe aan de volgende stap in de creatiespiraal.

Positief denkwerk
Maak een schets of een beschrijving van de door jou gewenste werkelijkheid
Formuleer positief. Wees concreet. Schrijf niet:"Ik ben gelukkig", maar vertel hoe je leeft en waaraan je je geluk beleeft.

Netwerk
zoek de mensen die jou willen helpen en kunnen helpen. Vruchtbare verbindingen ontstaan als je je eigen wensen verbindt met de wensen van anderen.
Misschien is dit wel de toekomst van onzen samenleving: de harmonische intergratie van individuele vrijheid en optimale samenwerking.