Duurzaam succesvolle keuzes: stuur op je Succeskompas!

De wereld wordt steeds complexer, waarbij ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en vrijwel alles onvoorspelbaar en continu in beweging is. Blijven we gewoon doen wat we altijd deden dan leidt dat onherroepelijk tot problemen en in het ergste geval zelfs een crisis.
'Problemen kunnen niet worden opgelost met het bewustzijn waarmee ze zijn gecreëerd' zei Albert Einstein ooit heel treffend. Dat dwingt ons oude overtuigingen los te laten en vanuit een nieuw bewustzijn de wereld te bekijken.

Dat begint met bewust worden wie je zelf bent, wat je kunt en wat je wilt. Het antwoord op die vragen wordt je niet gegeven door je omgeving. Onze omgeving vraagt continu onze aandacht en biedt een immense hoeveelheid informatie die steeds sneller op ons af komt. We zijn in real time met alles en iedereen verbonden. Dat maakt ons leven steeds complexer en geeft ons een oneindig aantal keuzes. Schijnbaar aantrekkelijke keuzes blijken ons niet altijd gelukkig te maken. Het dwingt ons onze aandacht naar binnen te richten en bewust te worden wie we in essentie zijn om van hieruit succesvolle keuzes te maken in ons leven en werk.

Je kunt het leven zien als een rivier. Als je rekening houdt met de stroom, de natuurlijke loop der dingen, dan levert je dat een succesvol en gelukkig bestaan.
Je voelt je geïnspireerd en hebt veel energie en bezieling. Werk je de stroom tegen, dan voel je weerstand, het kost je energie en je voelt je lusteloos.

Jouw leven stroomt niet zomaar ergens naar toe, maar heeft een duidelijke richting. In mijn boek ‘Succeskompas, richting geven aan je leven en werk’ beschrijft Theo Buijsrogge welke aspecten de essentie van jouw authenticiteit beschrijven. Deze vormen samen het kompas om op te varen en noemt hij daarom Succeskompas.  Het succeskompas kent vier aspecten: doel, talenten, waarden en missie.

Doel
Het leven heeft voor ieder mens een andere betekenis; er zijn andere dingen die het leven zinvol maken, die je energie geven en die je passie aanwakkeren. Anders gezegd, iedereen heeft een ander levensdoel.

Het doel is het antwoord op de vraag “wat is mijn reden van bestaan”. Je levensdoel gaat altijd om het opdoen van specifieke ervaringen en hierdoor kunnen leren/groeien/ontwikkelen. Toeval bestaat niet. Bedenk eens welke ‘toevallige’ gebeurtenissen, welke kenmerken van je ouders/familie, welke zich (telkens anders) herhalende ervaringen en welke mensen een belangrijke of zelfs bepalende rol hebben gespeeld in het verloop van jouw leven. Welke ervaringen leverde dat op? En tot welke persoonlijke ontwikkeling heeft je dat extra gemotiveerd? Het is geen toeval dat dit speciaal in jouw leven gebeurt. Het past bij jouw levensdoel.

Talenten
Daarnaast heeft iedereen bij zijn geboorte specifieke kwaliteiten en talenten meegekregen. Werken met je talenten geeft energie en plezier en de tijd vliegt voorbij. Andere dingen die daar niet op afgestemd zijn kosten juist energie en gaan moeizaam (de tijd kruipt voorbij). Talenten zijn je gereedschappen om je levensdoel vorm te geven.
Het is niet altijd makkelijk om je talenten vast te stellen omdat het voor jezelf zo vanzelfsprekend is dat je ze gebruikt. De volgende vragen brengen je er naar toe: ‘Wat geeft me energie en een goed gevoel?’, ‘Wat bleek ik sneller dan anderen te leren?’ en ‘Wat vond ik leuk toen ik jong was?’.

Ook schijnbaar negatieve kwaliteiten kunnen een talent in zich hebben als je ze zinvol weet aan te wenden. Je dyslexie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je ingewikkelde zaken juist zeer eenvoudig weet te beschrijven.

Waarden
Ten slotte handelt iedereen vanuit bepaalde waarden. Bepaalde activiteiten spreken een persoon juist daarom aan en andere totaal niet. Het kleurt de manier waarop je iets doet en bepaalt waarom je bepaalde keuzes maakt.
Vraag jezelf bijvoorbeeld eens af ‘Welke kwaliteiten zoek ik in mijn beste vrienden?’ en ‘Welke vijf dingen wil ik in mijn leven gedaan hebben en welke waarden liggen daaraan ten grondslag?’

Missie
Je missie is wat je hiermee doet. Hoe je je talenten inzet om invulling te geven aan je levensdoel en hoe je hierbij uitdrukking geeft aan je waarden. In een goede missie is duidelijk hoe je met je talenten niet alleen dienstbaar bent aan jezelf, maar ook aan anderen.

Jouw Succeskompas laat je zijn wie je in essentie bent en geeft daarmee de richting aan voor duurzaam succesvolle keuzes in je leven en werk.

Wat voor individuele mensen geldt, geldt ook voor organisaties en samenwerkingsverbanden. Dit zijn in essentie collectieve systemen van onderling met elkaar verbonden mensen. Wat de mensen bindt is een gezamenlijk doel en gedeelde waarden. De talenten van de mensen dragen samen bij aan het bereiken van dat doel.

De missie tenslotte beschrijft hoe die talenten worden ingezet om het doel te bereiken en hoe hierbij uitdrukking gegeven wordt aan de gemeenschappelijke waarden. De vier aspecten van het Succeskompas (doel, talenten, waarden en missie) zijn daarom ook voor een organisatie het kompas waarop men moet varen.

Organisatie-Doel
Het doel van de organisatie beschrijft de betekenis, de reden van bestaan. Alles en iedereen in de organisatie draagt bij aan het realiseren van het doel. Een helder doel geeft betekenis en zin aan ieders bijdrage in de organisatie.
Vraag jezelf eens af ‘Wat maakt het zinvol dat deze organisatie bestaat, wat is haar bestaansrecht?’ en ‘Welke wezenlijke behoeften vervult dit bedrijf?’

Organisatie-Talenten
Elke organisatie heeft talenten, onderscheidende kwaliteiten, waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie. Het bepaalt waar de organisatie goed in is, wat de organisatie beter kan dan een ander en welke producten en diensten worden geleverd. De talenten van een organisatie bestaan door de talenten van de mensen die er werken.
Bedenk eens een succesvol project of product van de organisatie. Welke talenten lagen daaraan ten grondslag?

Organisatie-Waarden
De organisatiewaarden zijn de grondbeginselen waar de organisatie en de mensen in de organisatie voor staan. Ze bepalen (vaak onbewust) de keuzes, prioriteiten, werkwijzen en gedrag van mensen en organisaties.
Welke waarden vinden de mensen in jouw organisatie belangrijk? Welke keuzes maakte jouw organisatie en welke waarden liggen hieraan ten grondslag?

Organisatie-Missie
De missie tenslotte is wat de organisatie daadwerkelijk doet om haar doel te realiseren. Het laat zien hoe hierbij haar talenten worden inzet en uitdrukking wordt gegeven aan haar waarden. Met een missie die optimaal is afgestemd op doel, talenten en waarden opereert de organisatie vanuit haar eigen kracht. Dit is de beste garantie voor succes.

Een duidelijk Succeskompas werkt verbindend (voor de medewerkers of partners), richtinggevend (voor alle te maken keuzes) en onderscheidend (ten opzichte van de concurrentie). En dan bedoel ik het echte Succeskompas, dat de hele organisatie vertegenwoordigt en niet een paar mooie kreten van management of reclamebureau.

Dat werkte vroeger, toen organisaties nog hiërarchisch werden vormgegeven. De huidige complexe wereld vraagt echter om flexibiliteit en slagvaardigheid, die de oude organisatiestructuren niet kunnen bieden, maar een goede voedingsbodem zijn voor het ontstaan van netwerkorganisaties en zelfstandig ondernemers die zich flexibel met anderen verbinden om samen iets tot stand te brengen.

De binding tussen deze mensen ontstaat niet meer door positie of rol in een organisatie, maar door gedeelde waarden en een collectief verlangen, een gezamenlijk doel. Iedereen draagt hier met zijn authentieke kwaliteiten aan bij. De wereldwijde Occupy beweging is daar een mooi voorbeeld van.

Vergelijk het met organisaties in de natuur zoals een school vissen. Die bestaan uit allemaal vrij zwemmende vissen, maar vormen samen een groter organisme, de organisatie. De leiders van onze organisaties kunnen hiervan leren dat het vooral hun rol is om vertrouwen en samenwerking te stimuleren en hun organisatie bewust te maken van haar Succeskompas en zelf het voorbeeld te zijn hoe hiernaar te handelen.

Als het Succeskompas van medewerkers en organisatie op elkaar zijn afgestemd, kunnen beiden zich duurzaam verbinden en duurzaam succesvol zijn.

Het mooie van het Succeskompas is dat het overal werkt om de essentie boven water te halen. Voor jezelf en alle situaties waarin mensen samen verbonden zijn. Het helpt om bewust te maken wat ze bindt. Het helpt in verbinding te blijven en van hieruit succesvolle keuzes te maken.

Hoe je meer in detail een Succeskompas samenstelt en waarom juist deze aspecten van essentieel belang zijn om richting te geven aan je leven en werk heeft Theo beschreven in zijn boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk. Het beschrijft op een heldere manier de essentie van ons bestaan, hoe dit werkt en wat je er in de praktijk mee kunt doen, welke evolutie mensen en organisaties doormaken en hoe met deze inzichten richting kan worden gegeven aan duurzaam succes voor mensen en organisaties.

Theo Buijsrogge
December 2011

Meer weten?
Via managementboek.nl

'Succeskompas, richting geven aan je leven en werk' toont u de essentie van uw bestaan, hoe dit werkt en wat u er in de praktijk mee kunt doen. Over accepteren van het heden en loslaten van het verleden. Om vrij de toekomst te creëren met wat u zegt, denkt en doet. Vanuit een ruimer perspectief kijkt u vervolgens naar de evolutie van uw essentie. Die evolutie blijkt meerdere levens te omvatten, waarin uw focus verschuift van fysiek naar bewustzijn. Elk leven heeft een specifek doel. Met deze inzichten ontwikkelt u uw eigen succeskompas, en geeft u vanuit uw essentie succesvol richting aan uw leven. Uw succeskompas volgen geeft inspiratie, passie en energie. In organisaties leidt dit tot succesvolle producten of diensten en gemotiveerde medewerkers.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Essentie van het universum en de mens
Aard van het universum
Aard van de mens
Werking van het universum en de mens

3. Leven vanuit je essentie in de praktijk
Accepteren van het heden
Loslaten van het verleden
Creëren van de toekomst

4. Bewust creëren
Afstemmen op je Zelf
Gevoel-feedback
Verlangen
Creëren met wat je denkt
Creëren met wat je zegt
Creëren met wat je doet
Ervaren en leren

5. Evolutie van de menselijke essentie
Spiral Dynamics, Michaelsysteem
Ontwikkeling van je essentie
Levensplan

6. Succeskompas
Succeskompas vaststellen
Doel-Talenten-Waarden-Missie
Succeskompas in de praktijk

7. Succeskompas in organisaties
Essentie van organisaties
Succeskompas van een organisatie
Succeskompas van organisaties in de praktijk

Klik op:
http://www.managementboek.nl/boek/9789077983546/
succeskompas-theo_buijsrogge?affiliate=1910