Een nieuw soort beleidsproces?

Joel Barker, een bekend futuroloog, stelt in een van zijn video's over paradigma's (zeg maar vooronderstellingen die de kijk van mensen op de wereld bepalen) het volgende: "Veranderingen geschieden meestal door mensen die toe kijken vanaf de zijlijn.
Zij hebben niet ge?nvesteerd in oude paradigma's, in oude denkvormen, en hebben derhalve ook niets te verliezen. De zijlijn daar, moet je zijn als je nieuwe ontwikkelingen wilt zien aankomen. Dat is de plaats waar de vrouwenbeweging begon, maar ook de plaats waar Apple Computers begon." Wil je derhalve veranderingen vinden in bijv. de wijze waarop beleid wordt gemaakt dan kun je het beste zoeken naar mensen die niet direct bij departementale beleidsprocessen betrokken zijn maar staan toe te kijken vanaf de zijlijn en die een andere kijk hebben op de wijze van beleid maken.

Zo iemand is Prof. dr. Annemieke Roobeek van Nyenrode University. Zij is iemand die de wereld zeer goed zeer goed kan bekijken vanuit een paradigma dat sterk in opkomst is: het netwerkparadigma.

Dit paradigma houdt in dat je de wereld of meer concreet de organisatie niet meer gaat bezien als een hi?rarchie maar als een sociale groep. Een verzameling mensen met dezelfde waarden en normen die op individueel niveau iets voor elkaar (kunnen) betekenen en daardoor een win win plus effect voor het geheel cre?ren. En zo'n kijk heeft verstrekkende consequenties. Want stel je maar eens voor dat je het beleidsproces op een departement niet meer gaat zien als een hi?rarchisch gebeuren maar primair als een netwerkproces? Wie is dan 'de baas' over het beleidsproces'? Of kun je dan niet meer echt van een baas spreken? En wie neemt het initiatief voor nieuw beleid?

Annemieke Roobeek is gestart met het toepassen van het netwerkparadigma op belangrijke beleidsmatige thema's. En ze heeft om te beginnen gekozen voor thema's waar de overheid in zijn traditionele rol niet direct raad mee weet. Drop outs in het onderwijs en vluchtelingen. Deze beweging heeft ze Social Adventures genoemd. Bij een succes van deze beweging zal het departement er misschien over gaan nadenken om bewust beleid uit te besteden aan deze beweging. En als ze dat niet doen dan maakt deze beweging toch wel het beleid voor ze….toch? 

Social Advntures.
Social Adventures is een initiatief om via concrete projecten een structurele bijdrage te leveren aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals het minderhedenvraagstuk, drop outs in het onderwijs en het beter benutten van competenties voor vluchtelingen. Social Adventures brengt partijen samen en start projecten op. In de projecten werken uiteenlopende partijen met elkaar aan praktische oplossingen die direct uitvoerbaar zijn. Tegelijkertijd worden hiermee nieuwe sociale  netwerken gecre?erd.

Social Adventures start dit najaar met een tweetal concrete projecten en vraagt hiervoor ondersteuning van een aantal 'co-founding' ondernemingen. Social Adventures cre?ert nieuwe productieve netwerken. Doeltreffende en praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen vragen inbreng en commitment van alle betrokken partijen. Probleemhouders, overheden, bedrijfsleven, publiek en belangengroeperingen (NGO's) hebben elkaar nodig om tot integrale oplossingen te komen. Binnen de aanpak van Social Adventures worden deze nieuwe allianties samengebracht en werken ze in projecten op interactieve wijze met elkaar samen aan het realiseren van innovatieve en duurzame oplossingen. De probleemhouders spelen hierbij een duurzame rol. Social Adventures is een onpartijdige organisatie die projecten initieert en faciliteit.

De competentie van Social Adventures is om energie, kennis, kunde, inzicht en ervaring van alle betrokkenen optimaal te benutten en snel te komen tot creatieve oplossingen die op draagvlak kunnen bogen De Social Adventures projecten zijn echte doe-projecten gericht op tastbaar resultaat. Het bedrijfsleven speelt een actieve rol in deze projecten waardoor kennis, vaardigheden en financiele middelen beschikbaar komen. Social Adventures zal rondom thema's meerdere projecten per jaar faciliteren. De tijdens de projecten opgedane inzichten en netwerken komen direct beschikbaar voor deelnemers. De participatie door tientallen  bedrijven en organisaties zal leiden tot krachtige nieuwe netwerken en het verspreiden van een andere aanpak om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Verschuivingen in de  maatschappij vragen om een andere aanpak Maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer. Er zijn veel initiatieven maar weinig hebben de kracht om daadwerkelijk tot grootschalige oplossingen te leiden. Maatschappelijke verhoudingen veranderen snel. Mondige burgers verwachten helderheid en daadkracht. De overheid trekt zich verder terug. Aan de andere kant worden belangengroepen pro actiever en toont het bedrijfsleven een wil tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Social Adventures benut deze verschuivingen door op onconventionele wijze op korte termijn niet bureaucratische antwoorden te geven op ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Een nieuw initiatief met brede support Social Adventures is een initiatief van Prof. dr. Annemieke Roobeek (hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en tevens aan Universiteit Nyenrode) en van drs. Erik Mandersloot MBA, Associate Professor aan de Universiteit Nyenrode. Gedurende de afgelopen tien jaar hebben zij met interactieve besluitvormingsprocessen, netwerkvorming en stakeholder management succesvolle ervaringen opgedaan in zowel publieke als private ondernemingen. In het afgelopen jaar hebben zij veel steunbetuigingen gekregen voor hun nieuwe initiatief. Supporters zijn o.a. Minister President Kok, Minister Hermans, Minister de Vries, Minister van Boxtel, VSB-fonds, Maatschappij voor Handel en Nijverheid, VNO-NCW, FME/CWM, Aedes en het European Network for Social Cohesion. Twee startprojecten Dit najaar gaat Social Adventures starten met een tweetal projecten: 1) drop outs in het onderwijs en 2) benutting van competenties van vluchtelingen. 
De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in de loop van 1999 gestart, waardoor op korte termijn reeds resultaten verwacht kunnen worden. Uitval aan de onderkant van het schoolgebouw: drop outs Uitval in het onderwijs staat hoog op de agenda van het kabinet. Financiele middelen en regelgeving worden ingezet om het probleem aan te pakken. De beleidsvisie luidt dat het vinden en uitvoeren van de juiste maatregelen overgelaten moet worden aan het veld. Voor drop outs zijn dit de gemeenten en de scholen. Door deze decentrale aanpak ontbreekt het de betrokken partijen aan slagkracht om grootschalige plannen te realiseren.

Social Adventures wil door middel van een projectmatige aanpak samenhang en transparantie van initiatieven bewerkstelligen en krachten bundelen in concrete doe-projecten. Samen met de 'drop outs' en de scholen wordt in nauwe samenwerking met het landelijk en regionaal bedrijfsleven gewerkt aan leer/werkcombinaties die aansluiten bij de intrinsieke motivatie van de 'drop outs'. Benutten van de competenties van vluchtelingen met een status De arbeidsmarkt is krap en blijft de komende jaren krap. De toestroom van vluchtelingen zal blijven. Social Adventures start een project om samen met onder andere de regionale opvangcentra voor vluchtelingen, woningcorporaties en het bedrijfsleven de barri?res weg te nemen om de competenties van vluchtelingen te benutten. Een groot aantal vluchtelingen heeft reeds een middelbare of hogere opleiding. Een combinatie van intensieve scholing, hoogwaardige begeleiding door mentoren uit het bedrijfsleven en het cre?ren van een passend werkplek maakt het succesvol inzetten van dit latent potentieel op hun eigen competentieniveau mogelijk. Social Adventures vraagt financi?le ondersteuning en activering van netwerken. Social Adventures vraagt een aantal co-founding companies om een financi?le bijdrage voor het opzetten van Social Adventures en de voorbereiding en uitvoering van twee startprojecten die in 1999/2000 worden uitgevoerd. Aan de beide projecten zullen ook andere stakeholders bijdragen.

De win-win-plus van Social Adventures.
* Concrete, direct uitvoerbare projecten met en door betrokkenen
* Kanshebbers: actieve rol in het oplossen van de eigen probleemsituatie
* Overheid: stucturele bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken
* Politiek: op korte termijn multiplier-effect en institutionele vernieuwing
* NGO's: pro-actieve rol in de samenwerking met overheid en bedrijfsleven
* Bedrijfsleven: maatschappelijk verantwoord ondernemen en employability
* samenleving: stap voor stap op weg naar nieuwe sociale netwerken waarbij
   zelforganiserend vermogen en andere verhoudingen leiden tot hogere
   acceptatie en soepelere integratie van minderheden
* Snelheid en tastbare resultaten van doe-projecten op korte termijn.