Een voorbeeld van 360 graden feedback

Wat kunnen de uitgangspunten/randvoorwaarden voor zo’n feedbacksysteem zijn?
?       Primair dient feedback m.b.t. de gekozen waarden op individueel niveau
        te worden gegeven.
        Bedoeling daarbij is ook dat een ?dieper’ niveau van communicatie wordt
        bereikt.
?       In termen van feedback staat het effect van iemand zijn gedrag met
        betrekking tot de gekozen waarden centraal. In concreto betekent dit dat
        per waarde een vraag beantwoord dient te worden als:
        Neem een situatie waarin betrokken waarde een rol speelde.
        Wat was het gedrag van de medewerk(st)er? Welk effect had dat gedrag op
        mij als feedbackgever? E.e.a. dient ook alsonderbouwing van de waardering
        van een waarde.
?       Het is primair een zelfmanagementinstrument dat gehanteerd kan worden
        naast andere P-instrumenten.
?       Alleen indien medewerk(st)ers het zelf willen, kunnen 360 gr.
        feedbackverslagen ingebracht worden in een beoordelingsgesprek.
        Dit als onderbouwing van ideeen/standpunten van een medewerk(st)er
        m.b.t. diens functioneren dan wel als input voor competentie/scholing/
        loopbaanontwikkeling.

 

Procedure:

1.     Een medewerk(st)er selecteert in overleg met zijn leidinggevende
        6 – 8  personen uit voor het feedback-proces. Deze personen dienen voor
        zover mogelijk evenredig verdeeld te zijn over de categorieen naaste
        collega’s (bij een leidinggevende medew. van de afdeling waaraan leiding
        wordt gegeven), collega’s van andere afdelingen en klanten.
2.     De geselecteerde personen ontvangen een vragenlijst(of Exel-bestand
        met vragen) die zij invullen.
3.     De vragenlijsten worden retourgezonden naar een daartoe aan te wijzen
        medewerk(st)er binnen de organisatie bij voorkeur de medewerk(st)er P.
        Deze verwerkt de resultaten in een verslag dat naar de geselecteerde
        personen en de betrokken medewerk(st)er wordt toegezonden.
4.     Er wordt een feedbackgesprek gearrangeerd tussen betrokken
        medewerk(st)er en feedbackgevers waarin centraal staat het effect van
        het gedrag en eventuele adviezen vanuit de kant van de feedbackgevers
        in relatie tot de gekozen waarden en competenties.
        Adviezen dienen positief en constructief geformuleerd te worden.
        Een dergelijk gesprek kan worden voorgezeten door een begeleider.
        Deze dient in principe neutraal te staan t.o.v. medew. en feedbackgevers.

Mogelijke vorm van feedbackformulier. Uitwerking van een waarde/competentie. Andere waarden worden op dezelfde manier uitgewerkt.