Silva Mind Control

Onderstaand vind je een samenvatting over (het ontstaan van) de Silva Mind Control methode. Ook staat er een experiment in beschreven dat o.a voor mensen die zich bezig houden met armoede en bijstand m.i. wel interessant kan zijn.

Geraadpleegde literatuur:
'The Silva Mind Cotrol Method' van Jos? Silva en Philip Miele.
'I have a hunch (volume 1 & 2)' autobiografie van Jos? Silva
'You the healer' van Jos? Silva en Robert B. Stone. Silva Mind Control bestaat al enige decennia. In tegenstelling tot NLP wordt er in de Nederlandse media niet zoveel over Silva Mind Control gesproken. Toch zijn er zeer velen in Nederland die zich in de methode laten scholen. Laten we eens gaan kijken naar het ontstaan en de ontwikkeling van de methode.

Jos? Silva werd geboren op 11 augustus 1914 te Laredo in Texas. Op de leeftijd van vier jaar oud stierf zijn vader. Twee jaar later werd hij reeds kostwinner van het gezin. Hij verkocht kranten, was schoenpoetser en had verschillende baantjes. 's Avonds keek hij toe als zijn zuster en zijn broer hun huiswerk maakten. Zij leerden hem lezen en schrijven. Hij is nooit naar school gegaan. Alleen jaren later zelf, om les te geven.

Op zekere dag zat hij bij de kapper, toe de ommekeer in zijn armoedige bestaan begon. Hij pakte iets uit een stapel tijdschriften om wat te lezen. Dit was toevallig een schriftelijke cursus over het repareren van radiotoestellen. Jos? vroeg de cursus te mogen lenen, maar de kapper wilde hem alleen verhuren als Jos? het examen dat aan de cursus verbonden was, op naam van de kapper zou afleggen en bovendien ook nog een dollar per les aan de kapper betaalde. Zo geschiedde. Elke week betaalde Jos? een dollar aan de kapper en legde het examen in diens naam af. Spoedig hing het diploma in de kapperszaak terwijl Jos? op vijftien jarige leeftijd in de gehele stad radiotoestellen repareerde. In de loop der jaren werd zijn reparatiewerkplaats een van de grootste in de buurt, verschafte hem de middelen voor de verdere opvoeding van zijn broer en zus, de middelen om te trouwen en tenslotte meer dan een half miljoen dollar om de twintig jaar research te financieren die uiteindelijk, die uiteindelijk tot de oprichting van Mind Control heeft geleid.

De basis voor die research werd gelegd in militaire dienst toen een psychiater hem een aantal stompzinnige vragen aan het stellen was die hij gewoonweg absurd vond. Op dat moment ontstond bij hem een behoefte om zelf eens psychologisch onderzoek te gaan doen waardoor hij later – zonder diploma's – een van de meeste creatieve geleerden van zijn tijd werd. Freud, Jung en Adler waren zijn eerste leermeesters.
Spoedig ging Jos? zelf vragen stellen: is het mogelijk om, met gebruikmaking van hypnose iemands geschiktheid om te leren te verbeteren, in feite zijn I.Q. te verhogen? In die tijd werd aangenomen dat het I.Q. iets is waarmee wij geboren worden maar Jos? was daar niet zo zeker van.

Zijn groeiend inzicht in hypnose en psychologie in het algemeen, zijn kennis van electronica, plus enkele onvoldoendes op de schoolrapporten van zijn kinderen herformuleerden die vraag een beetje: kan het vermogen tot leren, het I.Q. verbeterd worden door een of andere mentale training?
Jos? begon hypnose te gebruiken en ontdekte wat voor velen een paradox was: hij stelde vast dat het brein meer energie produceerde wanneer het minder actief was. Bij lagere hersenfrequenties op alfaniveau kon het brein meer informatie ontvangen en opslaan.

Een breinfrequentie van 14-21 cycli per seconde wordt ook wel het b?ta-niveau genoemd is is het niveau dat we normaal hebben als we aan het denken c.q. werken zijn. Het alfaniveau is een niveau tussen de 7-14 cycli per seconde is een ontspannen niveau waarbij we als het ware opnieuw worden uitgebalanceerd. Gestresste organen en systemen herstellen zich dan. De bloeddruk gaat terug naar normaal en je krijgt meer controle over moeilijk te beheersen functies zoals je denken. Alleen bij hypnose ga je doorgaans nog een niveau lager in th?ta (0-7 cycli per seconde).

Hypnose veroorzaakte wel de verbetering van het opnamen, waar Jos? naar zocht, maar leidde niet tot een bepaalde onafhankelijke gedachtegang waardoor dingen beredeneerd en begrepen kunnen worden. Het is niet genoeg om zijn hoofd vol feiten te hebben die men zich kan herinneren. Inzicht en begrip zijn eveneens noodzakelijk. Dit laatste bleek in een alfa-state veel beter te kunnen.

Jos? liet de hypnose al spoedig varen en begon te experimenteren met oefeningen om het brein tot rust te brengen en het toch onafhankelijk en alert te houden. De oefeningen waaruit Silva Mind Control is ontstaan, vereisen een ontspannen concentratie en levendig, verstandelijk voorstellingsvermogen als middel van de lagere breinfrequenties te bereiken. Kon iemand op dergelijke lage niveaus komen, dan bleken deze niveaus effectiever te zijn dan een b?ta toestand. Het bewijs werd geleverd door de veel hogere cijfers van zijn kinderen gedurende een periode van drie jaar, terwijl hij doorging zijn technieken te verbeteren. Andere onderzoeken, in hoofdzaak met biofeedback, bevestigden later de conclusies van Silva. Hij was de eerste die bewees dat wij kunnen leren met ons normale bewustzijn en toch lagere breinfrequenties te hebben.

Gedurende de jaren erna trainde hij tientallen kinderen in Laredo die met de steeds verbeterde technieken ook steeds betere resultaten behaalden. Drie jaar later bracht Jos? de cursus tot ontwikkeling die thans als standaardmethode geldt. Zij duurt slechts 40 tot 48 uur en is effectief voor zowel kinderen als volwassenen.
Op een avond was de dochter van Jos? in alfa niveau en slede hij haar vragen over hetgeen ze had geleerd. Wanneer zij de gewone vragen beantwoordde dacht Jos? reeds aan de volgende vraag. Plotseling beantwoordde zij een vraag die haar vader nog niet had gesteld. Dit was de volgende vraag waar haar vader aan dacht. Dat gebeurde enkele keren achter elkaar. Zij las zijn gedachten!. Dit was in 1953 toe buitenzintuiglijke waarneming nog een respectabel onderwerp van wetenschappelijke studie was.

Harry McKnight schreef er eens over:'De alfa dimensie heeft een compleet stel zintuiglijke vermogens, evenals de b?ta. Met andere woorden: we kunnen in de alfa-toestand andere dingen doen dan in de b?ta-toestand.
Bij een Silva Mind cursus leer je dat de vijf zintuigen voelen, proeven, ruiken, horen en zien – slecht een deel van de zintuigen zijn waarmee je bent geboren. Er zijn andere, noem ze krachten of zintuigen, waarmee slechts enkele begiftigden bekend waren, en mystici die deze hun hele leven hebben ontwikkeld. De opdracht van Mind Control is ons te trainen in het opwekken van deze krachten.

Zeer interessant vond ik het verhaal over Silva Mind en mensen die een uitkering kregen van de Sociale Dienst in een Canadese provincie.
"De eerste ernstige poging om na te gaan of het nuttig is Mind Control op te nemen als onderdeel van een herstelprogramma in het sociale werk, was een onderzoek naar 41 mannen en vrouwen die 'welfare' (bijstand) ontvingen. Het is algemeen bekend dat het zelfrespect van iemand die werkloos wordt een flinke deuk krijgt. Dit maakt het voor hem moeilijker er over na te denken hoe hij uit dit probleem kan geraken. Een verslagen, aan zelfonderschatting lijdende, sollicitant gedraagt zich bij een sollicitatiegesprek glansloos en verlengt daardoor zijn werkloosheid, waardoor zijn zelfrespect nog weer minder wordt. Dit leidt tenslotte tot een uitkering van Sociale Zaken. Indien deze naar beneden gerichte spiraal doorbroken kan worden door een realistische stimulans tot zelfrespect, zou de manbeter in staat worden zichzelf te helpen. Dit was in grote trekken de redenering van Larry Hildore, directeur van Sociale Zaken in de provincie Ottawa in Michigan. Hij had de cursus zelf gevolgd en wist wat de training kon realiseren. De enige vraag die hem bezig hield was de vraag of de resultaten gemeten konden worden en hoe die zouden zijn.

Om een plan voor onderzoek en de test op te stellen, wendde hij zich tot Dr. James Motiff van de afdeling Psychologie van het Hope College in Holland, Michigan. Als test kozen ze de wekbekende Tennessee vragenlijst van zes bladzijden met honderd vragen op grond waarvan iemand zich zelf kan beoordelen ten aanzien van zijn fysieke, moreel/ethische en persoonlijke eigenschappen. De test werd twee maal afgenomen: eenmaal voor en eenmaal na de cursus.

Deze procedure zou meer voor sommigen aanleiding kunnen zijn om de resultaten te beschouwen als een 'Hawthorne Effect'. In het midden van de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw heeft de Western Electric Company een diepgaand onderzoek laten instellen om verschillende veranderingen in de werkomgeving te bestuderen die het moreel op hun Hawthorne fabriek in Chicago zou kunnen verbeteren. Wat men ook deed, het moreel en de productie steeg. De conclusie van dit onderzoek was dat de mensen eenvoudigweg blij waren met het feit dat er notie van hun werd genomen.
Om te kunnen beoordelen of hier inderdaad sprake zou kunnen zijn van een 'Hawthorne' effect, onderzocht Dr. Motiff ook een tweede groep met dezelfde test die geen Mind Control cursus kreeg.

Er was sprake van een groot verschil. Diegenen die een Mind Control cursus hadden ondergaan, hadden daarna een totaal andere mening over zichzelf. Een verandering waarvan in sommige gevallen gesproken werd over een bijna onmogelijke waarschijnlijkheid dat deze zou hebben plaatsgevonden. De veranderingen waren opzienbarend in alle categorie?n.
De mate van verandering deed Dr. Motiff uitroepen dat de gegevens 'de meest sinificante zijn die ik ooit heb gezien'.

In een verslag over deze studie wordt gezegd:
"Er bestond aanvankelijk enige bezorgdheid over de vraag hoe een moeder die bijstand genoot, in het diepst van haar ellende zou reageren op een cursus in Mind control met haar opzienbarende filosofie van 'beter en beter'. Die bezorghied werd spoedig weggenomen aan het einde van het tweede weekend. Honderd procent van al diegenen die oorsronkelijk op de cursus inschreven, hebben haar ook afgemaakt en de bedeesde stilte die er aan het begin heerste, was veranderd in een geroezemoes van geanimeerde gesprekken, zodat de zitting dreigde te verlopen in een totale halleluja-stemming.

Bijna iedereen had iets opbouwends te rapporteren……konden meer van hun kinderen verdragen….chronische hoofdpijn was weg….vermindering van frustraties….. gewichtsverlies. Een stralende jonge moeder had de 'spiegeltechniek' van Mind Control gebruikt op de vraag of zij werk zou kunnen krijgen, en zag alleen een hand die een cheque uitschreef. De volgende dag kreeg zij juist die baan die ze altijd al had willen hebben."

Ook met betrekking van Mind Control en criminelen zijn, zij het minder ook van dergelijke experimenten met een zeer positief effect te melden. (zie hiervoor het boek The Silva Mind Control Method vertaling in het Nederlands: Alfa training).

In het bedrijfsleven wordt ook door velen gebruikt gemaakt van de Mind Control methoden.
Een voorbeeld:
De Idea banque Inc. (Idee?n bank) in Chicago werd opgericht met behulp van Mind Control Technieken: een co?peratie van afgestudeerden van Mind Control voor uitvindingen waar commercieel profijt van kan worden getrokken. Het begon toen Richard Herro een gecompliceerd marketing probleem aan de orde stelde om te zien of het soort intu?tie dat door alfa en th?ta wordt gestimuleerd tot praktische oplossingen zou kunnen leiden. Herro, die tien jaar ervaring als consulent voor marketing aangelegenheden achter de rug had, had reeds een goede oplossing maar het had hem wel tien jaar gekost om e.e.a. uit te werken.

Afgestudeerden in Mind Control bleken ook met uitstekende oplossingen te komen.in tien minuten. 'Ik verwachtte al zo iets, maar absoluut nieuw voor mij was dat de niet-technische mensen het op technisch gebied veel beter deden dan de deskundigen. Zij worden niet geblokkeerd door de logica en kunnen meer mogelijkheden onderzoeken.'

Toe Herro zelf de Mind Control techniek voor het oplossen van problemen gebruikte, vond hij een nieuwe manier uit om beton te maken, waarop hij ook patent kreeg. Daarna begonnen afgestudeerden van Mind Control met het oprichten van de Idea Banque.
Voor al zijn research op dit gebied kreeg de man die nooit een normale school had bezocht maar 100 % autodidact was, een ere doctoraat in de Sociale Wetenschappen van Carr P. Collins van de Sangreal Foundation.