Een manager en zijn vernieuwde rol in de sociale zekerheid.

Wat heeft management met sociale zekerheid te maken? Niets toch…….of misschien een beetje? Een artikel van sociale wetgevingsexpert Jessy Ramakers: (socialezekerheidadvies@hotmail.com)

Was het enkele jaren geleden nog zo dat de manager slechts zijdelings betrokken was bij het ziekteverzuim van zijn medewerkers en het merendeel van de verzuimbegeleiding kon overlaten aan bijvoorbeeld de gecontracteerde Arbo-dienst of bedrijfsarts, heden ten dage dient de manager een prominente(re) rol in te nemen bij de verzuimbegeleiding van zijn medewerkers.


De Wet verbetering Poortwachter (WvP) en het ingezette kabinetsbeleid van "Werk boven Inkomen" (onder meer met het oogmerk: beperking van de uitkeringsinstroom (WAO) liggen mede hieraan ten grondslag.
Tegenwoordig moeten werkgever en werknemer er samen alles aan doen om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel als mogelijk is gezien de medische situatie weer deels of volledig aan het werk gaat. Dit kan zijn in de eigen functie of in een andere (aan)gepaste functie binnen de eigen of zelfs een ander bedrijf. Aldus zie hier de uitleg van de term ?re?ntegratie'.

Nu hoef je dat als manager ook weer niet alleen te doen. Mede dankzij de wettelijke verplichting om een Arbo-dienst in te huren, heeft de manager de beschikking over een deskundig adviseur waar het de medische kant van de verzuimbegeleiding betreft. Dat valt weer mee, niet waar? Maar dat hangt natuurlijk ook van de kwaliteiten van de Arbo-dienst af. Normaal is de procedure als volgt. De medisch adviseur maakt een probleemanalyse en geeft de manager advies over de mogelijkheden op het gebied van werkhervatting. Aan de hand van genoemd advies maakt de manager samen met zijn medewerker een "plan van aanpak" voor de re?ntegratie. Dat dit plan van aanpak, zonodig, kan worden aangepast en/of gewijzigd spreekt voor zich. U en uw werknemer dienen zich echter wel aan de gemaakte afspraken te houden, op straffe van sancties van UWV.

Overigens is naast het tijdig ziekmelden van de werknemer bij UWV, het voor de manager van belang om vanaf de eerste dag van het verzuim een dossier aan te leggen en vooral bij te houden. Concreet betekent dit dat naast alle schriftelijke contacten en afspraken, zoals bv. het gezamenlijk door werkgever en werknemer op te maken "plan van aanpak", ook bijvoorbeeld telefoongesprekken d.m.v. vastlegging in een telefoonmemo in dit dossier zouden moeten worden opgenomen. Zo zorgt de werkgever ervoor dat als UWV de WAO-beoordeling ter hand neemt er geen onduidelijkheden kunnen bestaan over de gepleegde re?ntegratie-inspanningen. Tevens zijn de in de loop der tijd verzamelde gegevens de basis voor het Re?ntegratieverslag (hierover later meer).

Bij langdurig verzuim zal UWV u en uw werknemer omstreeks week 46 schriftelijk eraan herinneren dat u samen de tot dan toe genomen re?ntegratie-inspanningen dient te evalueren. Ook deze evaluatie zal deel gaan uitmaken van het Re?ntegratieverslag.
Mocht re?ntegratie niet lukken dan komt het tot een WAO-aanvraag bij twee jaar ziekte (of later bij een verlengde wachttijd WAO). Aan de hand van het re?ntegratieverslag dat u heeft gemaakt, beoordeelt UWV of u en uw medewerker voldoende hebben gedaan aan re?ntegratie. Zie hier het belang van dat verslag! Is dit niet het geval, dan kan UWV u of uw medewerker een sanctie opleggen. Voor u kan dat betekenen dat u langer het salaris doorbetaalt. Bent u het oneens met uw werknemer over zijn re?ntegratie? Dan kunt u een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. Mocht UWV uw mening delen dan kunt u op grond van uw CAO een sanctie opleggen aan uw medewerker.

Een deskundigenoordeel kan ook aangevraagd worden indien er behoefte is aan een oordeel over de passendheid van werk en over de gezamenlijke re?ntegratie-inspanningen zonder dat er verschil van mening is. Vanaf 1 januari 2005 kost een deskundigenoordeel ? 50,00 voor u en de medewerker.

Voor meer informatie mail naar Jessy Ramakers:

socialezekerheidsadvies@hotmail.com