De zeven eigenschappen van zeer effectieve mensen

'Effectiviteit is een gewoonte'
Stephen R. Covey.

"Iedere keer dat wij denken dat het probleem 'ergens anders' ligt, is die gedachte zelf het probleem".
Stephen R Covey

Ik herinner me nog dat de eerste bestseller van Covey, 'the seven habits of high effective leadership', zo'n 12 jaar geleden (en nog lang daarna) in de top van best verkochte managementliteratuur stond. Later heeft hij nog boeken geschreven zoals 'the seven habits of high effective people' en 'principle centered leadership'. In dit stuk volgt een samenvatting van zijn boek over 'high effective people'.

Een nieuw niveau van denken.

Albert Einstein zei eens dat de problemen die we nu zien niet kunnen worden opgelost op het zelfde niveau van denken dat we nu bezitten. Je zou misschien beter kunnen zeggen, niet oplosbaar op het meer oppervlakkige niveau van denken waarop ze werden gecre?erd. Wat betekent eigenlijk een nieuw niveau van denken? Je zou daarvoor de omschrijving kunnen geven dat er dan wordt uitgegaan van nieuwere paradigma's die een meer accurate beschrijving geven van een bepaalde situatie.

Paradigma's kun je trouwens zien als de combinatie van overtuigingen en de er uit voortvloeiende operationele regels. In die zin doen paradigma's dus twee dingen:
1. Ze stellen grenzen vast. Perceptueel en feitelijk.
2. Ze geven aan hoe je met problemen dient om te gaan binnen die grenzen.
Als je bijv. naar de samenleving van de jaren '50 kijkt dan kun je bijv. constateren dat de kijk op het leven en de wijze waarop problemen werden opgelost op een aantal terreinen duidelijk anders was dan tegenwoordig het geval is.
De zeven eigenschappen (gewoonten) van zeer effectieve mensen gaat over zo'n paradigmashift. Het is een op principes gebaseerde, van binnen naar buiten benadering, voor persoonlijke en interpersoonlijke effectiviteit.

Wat zijn eigenschappen?
Bij eigenschappen denkt Covey aan drie zaken:
? Kennis, dat door hem wordt vertaald naar 'wat te doen' en 'waarom'?
? Skills, die zijn vervat in het 'hoe te doen'.
? Motivation, dat hij definieert als 'de wil om iets echt te doen'

Eigenschappen raken zowel kennis als vaardigheden als motivatie.
De zeven eigenschappen zijn niet alleen maar een set van zeven verschillende psychische formules. Allen tezamen maken ze een sterk ge?ntegreerde benadering mogelijk van persoonlijke en interpersoonlijke effectiviteit.
Ze brengen ons van afhankelijkheid via onafhankelijkheid naar wat je zou kunnen noemen wederzijdse afhankelijkheid.

Onder afhankelijkheid verstaat hij dat je het paradigma hanteert dat de anderen voor je moeten zorgen, dat anderen al dan niet de schuld hebben van iets (ZE hebben….) etc.
Onder onafhankelijkheid verstaat hij het paradigma dat het "ik" centraal stelt. Ik kan het, ik ben verantwoordelijk, ik kan mijn eigen broek ophouden.

Onder wederzijdse afhankelijkheid verstaat hij het paradigma van WIJ kunnen het doen, WIJ kunnen resultaten boeken, WIJ kunnen onze talenten en vaardigheden combineren in iets groters cre?ren dan wat elk van ons afzonderlijk kan.


De P/PC-balans.
De zeven eigenschappen van een effectieve persoonlijkheid zijn nog gebaseerd op een ander paradigma dat Covey de P/PC-balans noemt. Dit illustreert hij met een van zijn favoriete metaforen.
"Op een dag ging een boer naar het nest van zijn lievelingsgans en vond daar een ei geel en glinsterend. Toen hij het opraapte bemerkte hij dat het zwaar was en wilde het weggooien daar hij dacht dat iemand een grap met hem uit had willen halen.
Maar hij bedacht zich en nam het ei mee naar huis. Al snel realiseerde hij zich dat het ei van zuiver goud was! De Boer kon het maar niet geloven. Elke morgen gebeurde hetzelfde, en al snel werd de boer rijk. Terwijl hij rijk werd, werd hij ook onrustig en inhalig. Het viel hem steeds zwaarder de volgende dag af te wachten. De gedachte dat hij alle rijkdom ineens kon verkrijgen deed hem uiteindelijk besluiten de gans te slachten. Maar toen hij het beest opensneed was er geen gouden ei te bespeuren. Zijn rijkdom verbleekte snel.Zijn hebzucht keerde zich tegen hem!"

Volgens Stephen R. Covey ligt in deze fabel een natuurlijke wet besloten. Deze wet is te beschouwen als de definitie van effectiviteit. De meeste mensen zien effectiviteit vanuit een paradigma van het gouden ei: hoe meer je produceert, hoe effectiever je bent. Maar de fabel laat juist zien dat effectiviteit afhankelijk is van twee factoren: het geproduceerde (de gouden eieren) en het productieapparaat ofwel het middel om te produceren (de gans). Wanneer je je richt op de gouden eieren en de gans verwaarloost, zul je binnen afzienbare tijd het instrument dat de eieren produceert kwijtraken. Als je daarentegen alleen maar oog hebt voor de gans, zul je al snel niet meer in staat zijn jezelf en je productie apparaat te onderhouden. Effectiviteit is een kwestie van evenwicht, Covey noemt dat de P/PC-balans. P staat voor de productie van wat je hebben wilt, de gouden eieren. PC staat voor productiecapaciteit, de capaciteiten of anders geformuleerd de middelen waarmee wordt geproduceerd.

Er zijn drie soorten middelen: materi?le, financi?le en menselijke. In ons streven naar snel resultaat ru?neren we vaak een kostbaar middel. Voor effectief gebruik van middelen maak het heel wat uit of P en PM met elkaar in evenwicht zijn of niet. Investeer meer in PC, stel je P gerichtheid uit. Bij de menselijke kant van PC denkt Covey denkt gezondheid, welzijn en energie van jezelf. De P/PC balans is de basis van effectiviteit in alle terreinen van je leven. Je kunt er niet om heen. De balans is een baken dat signalen afgeeft waar je in termen van persoonlijke stuurinformatie wat mee moet doen.

De zeven eigenschappen: 1. Pro-activiteit & initiatief.
De eerste gewoonte die iemand die effectief is, heeft in welke omgeving dan ook is die van pro-activiteit. Het nemen van initiatief. Je dient zelf initiatief te nemen om de P/PC-balans op orde te houden. En je hebt initiatief nodig om de andere zeven gewoonten te ontwikkelen en te integreren in je dagelijkse leven.
De zeven eigenschappen: 2. Begin met het einde in gedachten.
Dit betekent dat je moet beginnen met een duidelijk beeld en begrip van je doel. Het betekent weten waar je heen gaat zodat je beter begrijpt waar je nu bent zodat de stappen die je neemt altijd in de juiste richting gaan.

Het belangrijkste daarbij is dat je begint met het doel in je geest een fundamentele plaats te geven, op welk gebied dan ook. Maak er een krachtige visualisatie van.
Het beste kun je beginnen met een voorstelling te maken van het einde van je leven. Wie ben je dan? Wat heb je bereikt? Wat laat je na aan deze aarde. Hiervan kun je levenswaarden, normen en activiteiten van afleiden. Door die voorstelling scherp in je geest te houden zal dat je helpen dat je geen dingen doet die deze waarden, normen en activiteiten geweld aan doen. Daarbij geeft het natuurlijk richting aan de dingen die je wel op een dag kunt doen. Te vertalen naar doelen en activiteiten op elk gebied van je leven.

Een eindplaatje van je leven maken helpt om je bestemming beter te leren begrijpen. Dat plaatje kun je vertalen naar een persoonlijke mission statement. Wat je ook als de kern van je leven formuleert op deze wijze, het zal een bron worden van veiligheid, begeleiding, wijsheid en kracht.

De zeven eigenschappen: 3. Belangrijke zaken eerst.
Hierbij gaat het om het fysiek waarmaken van I en II. Van belang daarbij is ook je bewust te zijn van een eigen wil. Een onafhankelijke wil is hetgeen dat zelfmanagement mogelijk maakt. Het geeft ons iets dat je persoonlijke integriteit zou kunnen noemen: ons vermogen kunnen noemen om ons aan afspraken te houden die we met onszelf hebben gemaakt.
De zeven eigenschappen: 4. Het bouwen van relaties.
Als we onafhankelijk, pro-actief waardegedreven en gecentreerd rond bepaalde principes zijn, dan pas is het mogelijk om echte wederzijdse afhankelijkheid vorm te geven. Daarvoor is het nodig dat werkelijk poogt een andere persoon te begrijpen.
Streef eerst naar begrijpen en dan naar begrepen worden: we hebben de neiging om dit om te draaien. Veel mensen luisteren niet met de intentie om te begrijpen, maar om te antwoorden ("Ik weet precies wat je bedoelt, ook ik heb….")
Een tweede onderdeel van deze gewoonte is de aandacht voor kleine dingen. In relaties zijn de kleine dingen de grote dingen. Ook je aan afspraken houden is een belangrijk item.

Een volgend aandachtspunt daarbij is het duidelijk maken van de wederzijdse verwachtingen. Veel negatieve emoties in relaties ontstaan doordat een persoon verwachtingen heeft van een ander die door de andere partij niet worden gedeeld.

De zeven eigenschappen: 5. Denk win/win: zoek naar wederzijds voordeel.
Win/win betekent dat overeenkomsten of oplossingen voor alle partijen een verbetering inhouden, dus wederzijds profijt en wederzijdse tevredenheid. Win-win is niet alleen een techniek. Het is een totale filosofie van menselijke interactie. Eigenlijk is het een van basisparadigma's waarop interactie wordt gebaseerd. De anderen zijn: win-verlies, verlies-win, verlies-verlies en geen 'deal'. Win-win ziet het leven als co?peratief en niet als competitief. Veel mensen denken op basis van macht en positie in plaats vanuit principes. Win-win is gebaseerd op het principe dat er voldoende voor iedereen is en dat iemand persoonlijk succes niet behaald wordt ten koste, dan wel de uitsluiting van anderen. Win-win is een alternatief. Het is niet jouw manier of mijn manier, het is het geloof in een betere manier. Win – win is ook de basis voor interpersoonlijk leiderschap.
De zeven eigenschappen: 6. Synergie.
Dit is de essentie is om verschillen te waarderen, te respecteren en te bouwen op kracht en te compenseren voor zwaktes. Het gaat om mentale, emotionele en psychologische verschillen tussen mensen. Belangrijk is je te realiseren dat mensen niet de wereld zien zoals die is maar zoals ze zelf zijn. Het kunnen afstemmen van die wereldbeelden op elkaar en te transformeren tot creatieve samenwerking, waaruit iets zal ontstaan dat groter is dan de som der delen (deelnemers), dat is synergie. In die zin is synergie de essentie van op principes gebaseerd leiderschap. Het katalyseert, verenigt en maakt grote krachten in mensen vrij.

In dit kader kun je ook nog zeggen dat de persoon die werkelijk effectief is, de nederigheid heeft zijn eigen perceptuele grenzen te herkennen en de rijke bronnen die andere percepties bieden in zijn interactie met de harten en geesten van anderen te waarderen en aanvullend te maken. Het is effectiviteit in wederzijdse afhankelijkheid.

De zeven eigenschappen: 7. De zaag scherp houden.
Covey onderscheidt vier dimensies in onze aard. Door hier regelmatig aandacht aan te besteden kunnen we de gewoontes I tot en met VI ook daadwerkelijk uitvoeren
Die dimensies zijn het fysieke, het mentale, het sociaal/emotionele en het spirituele.
Bij het fysieke gaat het om zorg te dragen voor ons fysieke lichaam door voldoende beweging, het eten van gezond voedsel en voldoende rust en ontspanning.
Spiritueel definieert Covey op een eenvoudige manier: je commitment voor je eigen principes en waardensysteem en je innerlijke kern.

Bij mentaal denkt hij aan continue educatie. Dit via het lezen van interessante boeken en artikelen, visualisatie van doelen passend bij je spiritualiteit, gerichte planning van activiteiten etc.

Bij de sociaal/emotionele dimensie gaat het om service aan de gemeenschap, het ontwikkelen en onderhouden van je empathische vermogen (en ze gebruiken) en intrinsieke veiligheid
Intrinsieke veiligheid komt van binnen. Het komt van gedrag gebaseerd op accurate paradigma's en correcte principes in onze geesten en hart. Het komt van een 'van binnen naar buiten' – congruentie van een integer leven waarin ons dagelijks gedrag op een consistente onze diepere waarden en principes reflecteert. Werkelijke verandering komt van binnen uit. Door je 'roots' opnieuw te bezien: de fundamentele paradigma's die onze gedachten en karakter een vorm geven en onze kijk op de wereld bepalen. Vernieuwing is een proces van permanente groei en verbetering. Bewustzijn is tot slot in dit kader, ons gevoel dat kan aangeven in hoeverre onze paradigma's nog accuraat zijn.