Positief beleid.

In tijden van een kwakkeleconomie weet de regering niet veel meer te bedenken dan allerlei negatieve maatregelen, die niet alleen weinig helpen tegen het kwakkelen maar er zelfs voor zorgen dat aan het kwakkelen alsmaar geen eind komt.
Dat zou je kunnen doorbreken met een aantal positieve beleidsmaatregelen die de boel weer op gang brengen. Ik geef de regering hierbij een gratis beleidsadvies in de vorm van een rijtje voorstellen, die bij elkaar niet veel kosten en waarvan je veel rendement mag verwachten.

 • Bespaar een paar honderd mln. op de overbodige subsidies aan grote bedrijven en stel dit ter beschikking aan een financieringsfonds voor startende ondernemers die aan de slag willen gaan met innovaties die bij heel veel bedrijven op de plank blijven liggen, of met exportkansen van bestaande bedrijven die nog niet worden benut, of met het openen van nieuwe vestigingen van bestaande bedrijven in andere regio’s e.d. Het gaat hierbij dus om startende ondernemingen die onbenutte mogelijkheden bij bestaande ondernemingen gaan activeren. De kans op succes is in dit soort gevallen beduidend hoger dan bij het starten van een volledig nieuwe onderneming.
 • Eenzelfde bedrag kan worden gestort in een MKB-opvolgingsfonds, waarmee jonge ondernemers een vliegende start kunnen maken met een bedrijf dat al een hele tijd bestaat. Opvolgers zorgen bijna altijd voor een nieuwe groei-impuls alleen al omdat zij allerlei dingen heel anders gaan doen dan hun voorganger. De financiering van bedrijfsopvolging via banken verloopt nogal moeizaam en het gevolg is dat heel wat mooie bedrijven verstoken blijven van een enthousiaste opvolger.
 • Vervang het grote aantal subsidieregels en fiscale aftrekposten voor bedrijven door een algemene investeringsaftrek. Dit zal vooral helpen om investeringen bij het MKB op gang te brengen, omdat het MKB niet of nauwelijks gebruik maakt van al die ingewikkelde regelingen.
 • Schaf allerlei beperkende regels voor uitkeringsgerechtigden af die hen belemmeren om aan de slag te komen. Onderwijs volgen mogen zij niet of nauwelijks, werkervaringsstages liggen voor hen aan banden, als zzp’er starten met een uitkering strandt nogal eens in bureaucratie, bijklussen mag niet maar zou prima kunnen via invoering van een dienstencheque waarmee in België goede ervaringen zijn opgedaan.
 • Schaf concurrentieregels en aanbestedingsregels af die samenwerking tussen kleine bedrijven of het oprichten van nieuwe bedrijven bemoeilijken.
  Aanbestedingsregels zorgen ervoor dat het leeuwendeel van overheidsopdrachten bij grote bedrijven terecht komt, waardoor jonge, innovatieve en tevens beduidend goedkopere bedrijven niet aan de bak komen.
  Een grote franchise-organisatie met veel vestigingen mag allerlei bindende afspraken maken, een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemingen mag dat niet, waardoor marktkansen gemist worden.
 • Geef ruimte voor experimentele nieuwe producten of diensten, die door bestaande regels moeilijk tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld arbowetgeving, bouwvoorschriften, milieuregels, octrooien zijn op zichzelf goed bedoeld maar kunnen soms radicale vernieuwingen in de weg zitten. Een tijdelijke opheffing van bestaande regels kan ruimte bieden om een product of dienst te ontwikkelen dat uiteindelijk zelfs beter blijkt te voldoen dan bestaande producten/diensten.
 • Geef fiscale prikkels om meer financiering naar het MKB te krijgen. Bijvoorbeeld, wie investeert in het MKB zou vrijgesteld kunnen worden van de 1.2% vermogensbelasting in box 3. Wie geld erft zou vrijgesteld kunnen worden van erfbelasting als het geld in het MKB wordt geïnvesteerd. Wie weinig vermogen heeft maar een deel van het inkomen investeert in het MKB zou tegen een lager tarief belast kunnen worden. Dit kost wel geld, maar dat wordt gecompenseerd door hogere omzetten en een betere verdiencapaciteit bij het MKB.
 • Faciliteer innovatiefabrieken waar creatieve jonge ondernemers, studenten, uitvinders, kunstenaars, kapitaalverschaffers en ervaren adviseurs bij elkaar komen om te werken aan nieuwe projecten, de opstart van nieuwe ondernemingen, de ontwikkeling van nieuwe producten e.d. Het gaat niet om gewone bedrijfsverzamelgebouwen, maar om creatieve centra die economische dynamiek laten ontstaan. In sommige steden bestaan dit soort fabrieken al (Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Eindhoven) maar in de meeste steden nog niet.
 • Geef goed opgeleide jongeren die geen werk hebben gevonden gelegenheid om te werken aan innovaties in bestaande bedrijven of in publieke instellingen. Geef ze daarvoor een redelijke vergoeding maar nog geen volwaardig salaris, wel met perspectief op meer beloning zodra er successen worden geboekt.

Een aantal van bovenstaande maatregelen kosten geen geld, sommige kosten een beetje geld dat meermalen zal worden terugverdiend. En de stemming in het land zal er flink van opklaren. De coalitiepartijen kunnen hiermee voorkomen dat ze bij de eerstvolgende verkiezingen gedecimeerd worden.

Peter van Hoesel
Oktober 2013

Boeken van Peter van Hoesel en verdere informatie.
http://www.ambachtseconomie.nl/
– Hoesel, P. van (2008) Partij van de Eenvoud. Uitgeverij Sdu, Den Haag

Via Bol.com

Partij voor eenvoud / druk 1
Hoesel, P. van

Via Managementboek.nl
Samenvatting van 'Partij voor eenvoud'
Het beleid van de overheid is in de afgelopen decennia allengs ingewikkelder geworden. Bij elkaar genomen is het beleidssysteem inmiddels zo ingewikkeld, dat de kwaliteit van het beleid in ernstige mate is aangetast. Beter beleid wordt regelmatig belemmerd door bestaand beleid. Ernstiger is dat bestaand beleid in veel gevallen onvoldoende blijkt te werken of zelfs negatieve effecten oplevert. Het vertrouwen in de overheid heeft daardoor flinke schade opgelopen.

Het is voor onze samenleving van wezenlijk belang om deze schade te gaan herstellen. Daarvoor zijn drastische beleidswijzigingen nodig om dat kleine aanpassingen niet altijd tot vereenvoudiging leiden. Helaas zijn grote veranderingen bijzonder lastig te verwezenlijken, want politieke partijen houden elkaar voortdurend in een patstelling. De kiezer weet daardoor niet meer waar hij zijn stem moet laten.

Het valt te hopen dat politici zich op afzienbare termijn durven te bevrijden uit deze patstelling. Zij kunnen daarvoor de nodige inspiratie putten uit dit boek, en politiek geïnteresseerde burgers zullen hen daarbij hopelijk aanmoedigen.

Inhoudsopgave
Voorwoord
1. Inleiding
2. Een synthese tussen links en rechts
3. Naar een organische economie
4. Economische groei
5. Kwaliteitscriteria voor overheidsbeleid
6. Valkuilen in het beleidsproces
7. Sociaal-economisch beleid
8. Economisch stimuleringsbeleid
9. Publieke dienstverlening
10. Binnenlands bestuur, democratie en grondrechten
11. Ruimtelijke ordening en infrastructuur
12. Veiligheid en milieu
13. Internationaal beleid
14. Een doortastend beleidsprogramma

Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789012129190/
partij_voor_eenvoud_peter_van_hoesel?affiliate=1910

Peter van Hoesel over methoden en technieken voor beleidsonderzoek
Via Bol.com
Beleidsonderzoek in Nederland / druk 1
Beleidsonderzoek in Nederland / druk 1
P.H.M. van Hoesel & J.W.M. Mevissen

Via managementboek.nl
Samenvatting van 'Beleidsonderzoek in Nederland'
'Beleidsonderzoek in Nederland' schetst een beeld van de wordingsgeschiedenis, de huidige stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen van het beleidsonderzoek in Nederland. Het gaat hier om een relatief jong vakgebied dat zijn wortels heeft in de wetenschap. Beleidsonderzoek is langzamerhand een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling en uitvoering van beleid bij overheden, organisaties in het maatschappelijke middenveld en, zij het nog in mindere mate, het bedrijfsleven. Het spreekt bijna voor zich dat de exacte invulling van die rol afhankelijk is van de behoeften van de opdrachtgever. Daarom wordt gebruik gemaakt van een veelheid aan methoden en technieken, theorieën, producten, rapportagetypen, enzovoort. Tegelijkertijd vindt er binnen het vakgebied een voortdurend proces van innovatie en professionalisering plaats waardoor sneller, beter en tegen minder kosten aan de vraag kan worden voldaan.

In tien hoofdstukken laat dit boek zien:
– wat beleidsonderzoek is;
– hoe het ontstaan is;
– welke rol het speelt in het beleidsproces en welk rendement het kan hebben;
– hoe de Nederlandse markt er uit ziet en hoe beleidsonderzoek in het buitenland georganiseerd is;
– welke kritiek erover geuit wordt en waarom;
– wat het toekomstperspectief voor het vak is.

Het boek is bedoeld voor beleidsonderzoekers (bij onderzoeksinstituten én bij interne onderzoeksafdelingen), opdrachtgevers, beleidsontwikkelaars en uitvoerders, toezichthouders en studenten die zich tot het vak aangetrokken voelen.

Inhoudsopgave
1 Geschiedenis van het beleidsonderzoek in Nederland
1.1 Inleiding
1.2 De ontwikkeling van beleidsonderzoek in drie perioden
1.3 Het prille begin (de periode tot 1945)
1.4 De overgangstijd (1945 – 1975)
1.5 Het tijdperk van professionalisering (1975 – heden)
1.6 Afsluiting

2 Geschiedenis van het beleidsonderzoek in de Verenigde Staten
2.1 Grondslag van Policy Sciences
2.2 Groeiende kennis, groeiende invloed
2.3 Drors nieuwe wetenschap
2.4 Verschillende opvattingen
2.5 Booming Business
2.6 Controverse
2.7 Great Society
2.8 Niet langer bijzonder
2.9 Rand Corporation
2.10 Speaking truth to power
2.11 Heroriëntatie en politieke actie
2.12 Uitwaaierend beleidsonderzoek
2.13 Evaluatie
2.14 Amerika en Europa

3 Wat is beleidsonderzoek?
3.1 Definitie en kenschets
3.2 Wat is beleidsonderzoek niet?
3.3 De groei van het evaluatieonderzoek
3.4 Afsluiting

4 Het beleidsproces in theorie en praktijk
4.1 Inleiding
4.2 Het begrip ‘beleid’
4.3 Het beleidsproces in fasen
4.4 Van probleem naar oplossing: de beleidstheorie
4.5 Typen van beleid
4.6 Het beleidsproces in de praktijk: de aanleg van IJburg
4.7 Kritiek op het fasenmodel
4.8 Samenvatting

5 Plaats en functies van beleidsonderzoek in het beleidsproces
5.1 Het belang van onderzoek voor de beleidsontwikkeling
5.2 Kennismanagement
5.3 Relatie tussen onderzoek en beleid
5.4 Het model van de beleidscyclus
5.5 Functies van beleidsonderzoek
5.6 Afsluiting en relativering

6 Wat is het rendement van beleidsonderzoek?
6.1 Inleiding
6.2 Voorwaarden voor het optreden van rendement
6.3 Rendementstypen
6.4Partijen die specifieke typen rendement kunnen ondervinden
6.5 Kan rendement van beleidsonderzoek gemeten worden?
6.6 Hoe kan het feitelijk gebruik van beleidsonderzoek verbeterd worden?

7 De markt voor beleidsonderzoek
7.1 Inleiding
7.2 Intern onderzoek
7.3 Intern of extern onderzoek?
7.4 De markt voor extern beleidsonderzoek
7.5 Is het beleidsonderzoek optimaal georganiseerd?
7.6 Conclusies

8 Beleidsonderzoek in onze buurlanden
8.1 Inleiding
8.2 Duitsland
8.3 Groot-Brittannië
8.4 Vlaanderen 138

9 Beleidsonderzoek onder vuur
9.1 Hoe meer onderzoeksrapporten, hoe meer elkaar tegensprekende resultaten
9.2 Beleidsonderzoek is ‘quick and dirty’
9.3 Er is te veel onderzoek, je ziet door de bomen het bos niet meer
9.4 Onderzoek levert lange, onleesbare en technische rapportages op
9.5 Goed onderzoek, maar met een verkeerde probleemstelling
9.6 Beleidsonderzoek levert conclusies op waarmee je alle kanten op kunt
9.7 Onderzoeksresultaten komen vaak als mosterd na de maaltijd
9.8 Opdrachtgever heeft de onderzoekers/het onderzoeksbureau gemanipuleerd
9.9 Beleidsonderzoek trapt open deuren in
9.10 Beleidsonderzoek is lastig omdat er steevast om meer of ander beleid wordt gevraagd

10 Een toekomstperspectief voor het beleidsonderzoek
10.1 Alles beweegt, maar waarheen?
10.2 Steeds sneller en beter door ICT
10.3 Het begrip ‘deskresearch’ krijgt een andere betekenis
10.4 Datamining als de nieuwe revolutie in het beleidsonderzoek
10.5 Van een passieve naar een actieve rol van de beleidsonderzoeker
10.6 De beleidsonderzoeker krijgt een eigen status
10.7 Evaluatieonderzoek evolueert naar een hoger niveau
10.8 Van een gesloten naar een open markt (of toch niet helemaal?)
10.9 Beleidsonderzoek vooral in samenwerking en netwerken
10.10 Beleidsonderzoek als uitvloeisel van professionalisering van het beleidsproces
10.11 De invloed van Europa blijft groeien
10.12 Tot besluit: de vergeten schakel in de Nederlandse kennis-infrastructuur

Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789023241614/
beleidsonderzoek_in_nederland_peter_van_hoesel?affiliate=1910

Methoden van beleidsonderzoekers
Methoden van beleidsonderzoekers
Marieke Boekenoogen & Carla Verheijen