Sociaal akkoord.

Het is nu al duidelijk dat het nieuwe sociaal akkoord niet erg zal gaan helpen om onze economie weer op gang te krijgen. Polderinstituten als werkgevers- en werknemersorganisaties denken nu eenmaal nogal ouderwets (ook de werkgevers, hoor) en dat leidt vooral tot groeibelemmerende afspraken.
Trouwens, onze regering blinkt ook al niet uit in vooruitstrevende hervormingen. Halfslachtige hervormingen leveren niet alleen weinig op, ze dragen bovendien bij aan onzekerheid van burgers die natuurlijk goed in de gaten hebben dat de genomen maatregelen weinig uitrichten dus mag je over een tijdje de volgende halfslachtige hervorming verwachten.

Om de gemoederen van de diverse onderhandelaars een beetje uit hun traditionele denkpatroon te halen, schets ik ze hierbij een doortastend sociaal-economisch plan dat enige tijd na invoering uitermate positief zal uitwerken op de economie.

  1. Voer een individueel basisinkomen in voor iedereen en schaf alle sociale zekerheidsregelingen af, zodat de arbeidsmarkt vrij toegankelijk wordt en tevens een hoop bureaucratie wordt vermeden. 
  2. Voer een sociale dienstplicht in voor iedere burger, zodat iedereen een bijdrage levert aan de publieke dienstverlening en tevens de kosten van publieke taken worden verlaagd.
  3. Schaf het pensioensysteem af door de aftrekbaarheid van premies af te schaffen en laat iedereen vrij om te sparen voor een periode waarin hij/zij niet werkt. De pensioenleeftijd komt hiermee dus ook te vervallen (en is ook niet meer nodig gelet op punt 1). Scheelt alweer een hoop bureaucratie en leidt tevens tot doorwerken op oudere leeftijd.
  4. Betaal de basisverzekering van het ziektekostenstelsel uit de belastingen, zoals ook het onderwijsstelsel wordt betaald. Scheelt heel wat bureaucratie en verdeelt de lasten beter dan met het huidige systeem van zorgtoeslagen.
  5. Schaf het werknemerschap af en laat iedereen als zzp’er functioneren, zodat er een echte projectgewijze economie komt en de productiviteit optimaal wordt. Het scheelt ook een heleboel bureaucratie die nu eenmaal gepaard gaat met werknemerschap.
  6. Voer vlaktaks in, voor alle boxen hetzelfde tarief, en schaf alle aftrekposten af. Schaf ook alle subsidieregelingen en toeslagregelingen af. Dit scheelt een hoop bureaucratie en leidt tot een rechtvaardiger lastenverdeling.
  7. Vervang de inkomstenbelasting deels door hogere heffingen op milieubelastende producten. Dat is zowel goed voor het milieu als voor de arbeidsmarkt.
  8. Leg alle parasitair gedrag (graaien) aan banden, bijvoorbeeld door alle derivatenhandel te verbieden. Niet door dit maatschappelijk ongewenste achteraf te belasten, maar met preventieve maatregelen.
  9. Voer (opnieuw) een kapitaaldienst in, zodat de investeringen van de rijksoverheid weer op gang kunnen komen. Is goed voor de korte termijn (meer banen) maar ook voor de lange termijn (versterking economische structuur).

De voordelen van dit pakket zijn samengevat de volgende:
 enorme besparing op de bureaucratie
 volledige sanering van de overheidsfinanciën
 enorme impuls voor de economie
 beduidend rechtvaardiger verdeling van het nationaal inkomen.

Er zijn natuurlijk ook nadelen:
 enorme weerstanden bij degenen die belang hebben bij oude regelingen
 er zijn heel wat overgangsproblemen
 politieke partijen kunnen nauwelijks omgaan met zulke ingrijpende veranderingen.

Is dit een rechts plan of toch een links plan? Neen, het is een plan dat een mooie synthese is tussen links en rechts. Het regeerakkoord is het tegendeel van een mooie synthese. Het gooit linkse en rechtse punten op een grote hoop waarin geen samenhang meer te vinden is, laat staan een synthese. Die mooie brug die het regeerakkoord symboliseerde paste totaal niet bij het regeerakkoord, maar wel bij het hier geschetste sociaal-economische plan.

Peter van Hoesel
Maart, 2013

Boeken van Peter van Hoesel en verdere informatie.
http://www.ambachtseconomie.nl/
– Hoesel, P. van (2008) Partij van de Eenvoud. Uitgeverij Sdu, Den Haag

Via Bol.com

Partij voor eenvoud / druk 1
Hoesel, P. van

Via Managementboek.nl
Samenvatting van 'Partij voor eenvoud'
Het beleid van de overheid is in de afgelopen decennia allengs ingewikkelder geworden. Bij elkaar genomen is het beleidssysteem inmiddels zo ingewikkeld, dat de kwaliteit van het beleid in ernstige mate is aangetast. Beter beleid wordt regelmatig belemmerd door bestaand beleid. Ernstiger is dat bestaand beleid in veel gevallen onvoldoende blijkt te werken of zelfs negatieve effecten oplevert. Het vertrouwen in de overheid heeft daardoor flinke schade opgelopen.

Het is voor onze samenleving van wezenlijk belang om deze schade te gaan herstellen. Daarvoor zijn drastische beleidswijzigingen nodig om dat kleine aanpassingen niet altijd tot vereenvoudiging leiden. Helaas zijn grote veranderingen bijzonder lastig te verwezenlijken, want politieke partijen houden elkaar voortdurend in een patstelling. De kiezer weet daardoor niet meer waar hij zijn stem moet laten.

Het valt te hopen dat politici zich op afzienbare termijn durven te bevrijden uit deze patstelling. Zij kunnen daarvoor de nodige inspiratie putten uit dit boek, en politiek geïnteresseerde burgers zullen hen daarbij hopelijk aanmoedigen.

Inhoudsopgave
Voorwoord
1. Inleiding
2. Een synthese tussen links en rechts
3. Naar een organische economie
4. Economische groei
5. Kwaliteitscriteria voor overheidsbeleid
6. Valkuilen in het beleidsproces
7. Sociaal-economisch beleid
8. Economisch stimuleringsbeleid
9. Publieke dienstverlening
10. Binnenlands bestuur, democratie en grondrechten
11. Ruimtelijke ordening en infrastructuur
12. Veiligheid en milieu
13. Internationaal beleid
14. Een doortastend beleidsprogramma

Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789012129190/
partij_voor_eenvoud_peter_van_hoesel?affiliate=1910

Peter van Hoesel over methoden en technieken voor beleidsonderzoek
Via Bol.com
Beleidsonderzoek in Nederland / druk 1
Beleidsonderzoek in Nederland / druk 1
P.H.M. van Hoesel & J.W.M. Mevissen

Via managementboek.nl
Samenvatting van 'Beleidsonderzoek in Nederland'
'Beleidsonderzoek in Nederland' schetst een beeld van de wordingsgeschiedenis, de huidige stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen van het beleidsonderzoek in Nederland. Het gaat hier om een relatief jong vakgebied dat zijn wortels heeft in de wetenschap. Beleidsonderzoek is langzamerhand een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling en uitvoering van beleid bij overheden, organisaties in het maatschappelijke middenveld en, zij het nog in mindere mate, het bedrijfsleven. Het spreekt bijna voor zich dat de exacte invulling van die rol afhankelijk is van de behoeften van de opdrachtgever. Daarom wordt gebruik gemaakt van een veelheid aan methoden en technieken, theorieën, producten, rapportagetypen, enzovoort. Tegelijkertijd vindt er binnen het vakgebied een voortdurend proces van innovatie en professionalisering plaats waardoor sneller, beter en tegen minder kosten aan de vraag kan worden voldaan.

In tien hoofdstukken laat dit boek zien:
– wat beleidsonderzoek is;
– hoe het ontstaan is;
– welke rol het speelt in het beleidsproces en welk rendement het kan hebben;
– hoe de Nederlandse markt er uit ziet en hoe beleidsonderzoek in het buitenland georganiseerd is;
– welke kritiek erover geuit wordt en waarom;
– wat het toekomstperspectief voor het vak is.

Het boek is bedoeld voor beleidsonderzoekers (bij onderzoeksinstituten én bij interne onderzoeksafdelingen), opdrachtgevers, beleidsontwikkelaars en uitvoerders, toezichthouders en studenten die zich tot het vak aangetrokken voelen.

Inhoudsopgave
1 Geschiedenis van het beleidsonderzoek in Nederland
1.1 Inleiding
1.2 De ontwikkeling van beleidsonderzoek in drie perioden
1.3 Het prille begin (de periode tot 1945)
1.4 De overgangstijd (1945 – 1975)
1.5 Het tijdperk van professionalisering (1975 – heden)
1.6 Afsluiting

2 Geschiedenis van het beleidsonderzoek in de Verenigde Staten
2.1 Grondslag van Policy Sciences
2.2 Groeiende kennis, groeiende invloed
2.3 Drors nieuwe wetenschap
2.4 Verschillende opvattingen
2.5 Booming Business
2.6 Controverse
2.7 Great Society
2.8 Niet langer bijzonder
2.9 Rand Corporation
2.10 Speaking truth to power
2.11 Heroriëntatie en politieke actie
2.12 Uitwaaierend beleidsonderzoek
2.13 Evaluatie
2.14 Amerika en Europa

3 Wat is beleidsonderzoek?
3.1 Definitie en kenschets
3.2 Wat is beleidsonderzoek niet?
3.3 De groei van het evaluatieonderzoek
3.4 Afsluiting

4 Het beleidsproces in theorie en praktijk
4.1 Inleiding
4.2 Het begrip ‘beleid’
4.3 Het beleidsproces in fasen
4.4 Van probleem naar oplossing: de beleidstheorie
4.5 Typen van beleid
4.6 Het beleidsproces in de praktijk: de aanleg van IJburg
4.7 Kritiek op het fasenmodel
4.8 Samenvatting

5 Plaats en functies van beleidsonderzoek in het beleidsproces
5.1 Het belang van onderzoek voor de beleidsontwikkeling
5.2 Kennismanagement
5.3 Relatie tussen onderzoek en beleid
5.4 Het model van de beleidscyclus
5.5 Functies van beleidsonderzoek
5.6 Afsluiting en relativering

6 Wat is het rendement van beleidsonderzoek?
6.1 Inleiding
6.2 Voorwaarden voor het optreden van rendement
6.3 Rendementstypen
6.4Partijen die specifieke typen rendement kunnen ondervinden
6.5 Kan rendement van beleidsonderzoek gemeten worden?
6.6 Hoe kan het feitelijk gebruik van beleidsonderzoek verbeterd worden?

7 De markt voor beleidsonderzoek
7.1 Inleiding
7.2 Intern onderzoek
7.3 Intern of extern onderzoek?
7.4 De markt voor extern beleidsonderzoek
7.5 Is het beleidsonderzoek optimaal georganiseerd?
7.6 Conclusies

8 Beleidsonderzoek in onze buurlanden
8.1 Inleiding
8.2 Duitsland
8.3 Groot-Brittannië
8.4 Vlaanderen 138

9 Beleidsonderzoek onder vuur
9.1 Hoe meer onderzoeksrapporten, hoe meer elkaar tegensprekende resultaten
9.2 Beleidsonderzoek is ‘quick and dirty’
9.3 Er is te veel onderzoek, je ziet door de bomen het bos niet meer
9.4 Onderzoek levert lange, onleesbare en technische rapportages op
9.5 Goed onderzoek, maar met een verkeerde probleemstelling
9.6 Beleidsonderzoek levert conclusies op waarmee je alle kanten op kunt
9.7 Onderzoeksresultaten komen vaak als mosterd na de maaltijd
9.8 Opdrachtgever heeft de onderzoekers/het onderzoeksbureau gemanipuleerd
9.9 Beleidsonderzoek trapt open deuren in
9.10 Beleidsonderzoek is lastig omdat er steevast om meer of ander beleid wordt gevraagd

10 Een toekomstperspectief voor het beleidsonderzoek
10.1 Alles beweegt, maar waarheen?
10.2 Steeds sneller en beter door ICT
10.3 Het begrip ‘deskresearch’ krijgt een andere betekenis
10.4 Datamining als de nieuwe revolutie in het beleidsonderzoek
10.5 Van een passieve naar een actieve rol van de beleidsonderzoeker
10.6 De beleidsonderzoeker krijgt een eigen status
10.7 Evaluatieonderzoek evolueert naar een hoger niveau
10.8 Van een gesloten naar een open markt (of toch niet helemaal?)
10.9 Beleidsonderzoek vooral in samenwerking en netwerken
10.10 Beleidsonderzoek als uitvloeisel van professionalisering van het beleidsproces
10.11 De invloed van Europa blijft groeien
10.12 Tot besluit: de vergeten schakel in de Nederlandse kennis-infrastructuur

Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789023241614/
beleidsonderzoek_in_nederland_peter_van_hoesel?affiliate=1910

Methoden van beleidsonderzoekers
Methoden van beleidsonderzoekers
Marieke Boekenoogen & Carla Verheijen