Persbericht: Eerherstel dr. Van Eeghem e.a. Wat “Eénvandaag” niét liet zien!

Reactie patiënten Integraal Medisch Centrum Maria Magdalena te Roosendaal op onjuiste mediaberichtgeving.  Zaterdag 26 januari 2008. Tevens nieuwe informatie over de casus dr. Van Eeghem.

Op zaterdag 19 januari 2008 besteedde het actualiteitenprogramma “Eénvandaag” in Nederland onder de wervende teaser “kwakzalvers blijven doorwerken” aandacht aan vermeende wantoestanden in het Integraal Medisch Centrum Maria Magdalena (IMC) te Roosendaal.

Met dit persbericht willen een aantal patiënten reageren op het onjuiste beeld dat in deze uitzending is geschetst en de aperte onjuistheden die in deze en andere recente berichtgevingen naar voren gekomen zijn. (zie ook de bijlage bij dit persbericht).

Daarnaast zijn de interviews door de geïnterviewde patienten zélf opnieuw opgenomen zodat een vergelijk kan worden gemaakt tussen wat Eénvandaag liet zien en de informatie die tijdens de interviews werd gegeven. De gemaakte beelden zijn aangevuld met reacties, die feitelijke informatie bevatten, op de vertoonde beelden o.a. van mevrouw Sarah van Moer en de heer Hans Schlaman.

Zie voor de totale rapportage:
http://video.google.nl/videoplay?docid=3435391687307641654&hl=nl
De afzonderlijke zes interviews zullen over enkele uren ook op Youtube te vinden zijn: http://www.youtube.com/user/SimoneMuermans

Directe aanleiding voor de uitzending van “Eénvandaag” was de commotie die in België ontstaan was in de media na de schorsing van de Belgische arts Patrick van Eeghem.in het Groeninge Ziekenhuis te Kortrijk
Dr. Van Eeghem is internist en gastro-enteroloog in het betreffende ziekenhuis en werkte twee dagen in de week als arts in het IMC Maria Magdalena.

De schorsing in België is uitgesproken op grond van een schorsingsuitspraak van het medisch tuchtcollege in  Nederland. De uitspraak van het tuchtcollege was weer gebaseerd op het  rapport (dec. 2007) van een onderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg Zuid Nederland (IGZ) naar een aantal klachten stammend uit 2006.
Dit onderzoek van IGZ, waar de hele keten mee in werking is gezet, is naar onze mening zeer onevenwichtig uitgevoerd.

Als je het rapport leest dan valt op dat het met name gebaseerd is op de verklaringen van een drietal oud-vrijwilligers van het IMC. Interessant detail daarbij is te weten dat deze vrijwilligers  eind 2006 vertrokken zijn bij het centrum omdat ze hun persoonlijke ambities niet gerealiseerd zagen. Zij hebben vervolgens actief patiënten benaderd om klachten in te dienen tegen het centrum. Twee familieleden van overleden patiënten zijn bereid gevonden mee te werken. 

Er is dus naar de mening van de geïnterviewde patiënten niet zozeer sprake van een principiële discussie over alternatieve genezing en verwijtbaar gedrag maar draait het uiteindelijk om een zeer persoonlijke strijd van drie oud-vrijwilligers, die hun gram proberen te halen.

In april 2007 is de inspectie gewezen op deze achtergrond. De inspectie heeft deze informatie willens en wetens terzijde geschoven en heeft zich door zo te handelen partij gemaakt in dit conflict i.p.v. zich boven de partijen op te stellen, zoals van haar verwacht mag worden.
Wij betreuren het zeer dat de IGZ Zuid Nederland zich laat gebruiken voor dit soort praktijken.
Een onderzoek naar het onderzoek van IGZ  zou ons inziens dan ook zeer terecht zijn.
Tegen de uitspraak van het tuchtcollege is  Dr. VanEeghem, in het licht van het bovenstaande, vanzelfsprekend in beroep gegaan.

“Eenvandaag”
De redactie, i.c. journalist Mark de Bruijn, van “Eénvandaag” had patiënten van het IMC benaderd met de insteek dat ook “de andere kant” getoond moest worden. Patiënten en mensen met een eigen praktijk binnen het IMC hebben vervolgens hun medewerking verleend op voorwaarde dat  het hele verhaal verteld zou worden en dat hun positieve ervaringen in het IMC tijdens de uitzending tot hun recht zouden komen..

Wat de redactie de patiënten niet verteld had, was dat het grootste deel van de uitzending al gemaakt was en dat de veroordeling al bij voorbaat vaststond:  “kwakzalvers werken door….”
Wij vinden dit een bijzonder kwalijke vorm van journalistiek.
Hoe moeilijk de discussie over uitbehandelde kankerpatiënten ligt, moge duidelijk worden uit het volgende.

In het programma “Eénvandaag” werd Dhr Hans Schlaman opgevoerd als echtgenoot van een overleden  patiënte, die behandeld is in het IMC.
Wij willen in deze discussie benadrukken dat ook wij het overlijden van Mevrouw Schlaman  triest vinden.Waar bij ons een grens overschreden wordt en wij ons genoodzaakt zien te reageren is het feit dat  Dhr. Schlaman  Dr. VanEeghem en Mevrouw Bolijn beschuldigt van misleiding en frauduleuze praktijken.

Wat hij er niet bijvermeldde was dat zijn vrouw niet alleen in behandeling was bij het IMC maar ook regelmatig gecontroleerd werd in reguliere medische klinieken.
Uit persoonlijke gesprekken van Mevr. Schlaman met medepatiënten komt een veel genuanceerder beeld naar voren dan Dhr. Schlaman het presenteerde:

Door specialisten was bij Mevrouw Schlaman een aneurysma in de hersenstam geconstateerd. Daarvoor is Mevrouw Schlaman o.a. behandeld in het IMC.
Naast deze behandelingen is eveneens een MRI-scan van de hersenstam van mevrouw Schlaman  voorgelegd aan de neuro-radioloog van het ziekenhuis te Kortrijk. Deze karakteriseerde haar, daar ze nog leefde, als een medisch wonder en zei: “Niet opereren.”
Een Utrechtse professor die diezelfde of vergelijkbare MRI-scans zag, gaf eveneens het advies:”Niet opereren.”
Vervolgens is Mevrouw Schlaman in een ziekenhuis in Tilburg terechtgekomen waar een chirurg haar adviseerde wél te opereren en heeft ze na de operatie het leven gelaten.

De zaak ligt dus niet zo eenvoudig als de heer Schlaman het voorstelt. Voordat men Dr. Van Eeghem en het IMC schuldig verklaart, zou men de volgende vragen eerst moeten onderzoeken.

  1. Wat is de argumentatie geweest van de radioloog te Kortrijk om geen operatie te adviseren?
  2. Idem: wat is de argumentatie geweest van de professor in Utrecht om geen operatie te adviseren?
  3. Wat is de argumentatie van de chirurg in Tilburg om wél tot operatie over te gaan?
  4. Kunnen eventuele scans iets zeggen over het effect van de behandelingen in het IMC (ze werd immers gekarakteriseerd als een ‘medisch wonder’).

Daar noch de inspecteur volksgezondheid Zuid Nederland, noch het tuchtcollege bovenstaande vragen heeft onderzocht, kan men zich afvragen in hoeverre zij bezig zijn geweest met waarheidsbevinding.

De tweede beschuldiging in het programma “Eénvandaag” kwam van mevrouw Sarah van Moer, de dochter van een kankerpatiënte in het IMC.
Zij stelt dat haar moeder beterschap beloofd is en dat haar moeder daarin geloofde. En zij beschuldigt Dr. VanEeghem ervan dat hij haar moeder chemotherapie ontraden heeft.

Ook hier zijn de feiten anders dan in het programma weergegeven.
Yvonne Vijverberg die de moeder van Sarah van Moer gecoacht heeft is , op verzoek van de patient, wel bij deze gesprekken geweest. En zij is getuige geweest van herhaaldelijk adviseren van Dr. Van Eeghem om wel degelijk chemotherapie te volgen.

De patiënte, homeopate van beroep, had zelf zeer bewust ervoor gekozen af te zien van verdere chemotherapie. Dit mede op basis van haar ervaringen met eerdere behandelingen.
“Dit wil ik nooit meer”, zei ze.

Naast medeleven dat we hebben n.a.v. het overlijden van haar moeder, vinden we het echter bijzonder kwalijk dat zij valse beschuldigingen uit aan het adres van het IMC en daarmee medeverantwoordelijk is voor de volstrekt onterechte veroordeling van Mevrouw Bolijn en Dr. Van Eeghem door de Nederlandse IGZ Zuid Nederland en de persoonlijke tragedie die daar op gevolgd is.

Voor meer informatie verwijzen wij u nogmaals de opnieuw naar opgenomen interviews op de website: http://video.google.nl/videoplay?docid=3435391687307641654&hl=nl
Zoals aangegeven zullen op Youtube zullen de komende uren eveneens de afzonderlijke interviews zichtbaar worden. Zie daarvoor: http://www.youtube.com/user/SimoneMuermans

Was getekend,

(Oud) patiënten van het IMC

Eric Schneider
Jan Jaap Korevaar
Max Herold
Mieke van der Meijden
Ria Beumer
Yvonne Vijverberg
Simone Muermans

————————————————————- 

Bijlage 1: Brief van Ria Beumer aan Mark de Bruijn (Eénvandaag)

20 januari ’08

Beste Mark de Bruijn van het programma EénVandaag,

Gisteravond is het item over Integraal Medisch Centrum  Maria Magdalena in Roosendaal, uitgezonden in EenVandaag. Als regulier uitbehandeld kankerpatiënt, die baat heeft bij de Roosendaalse behandelingen, heb ik meegewerkt aan de opnamen voor dit programma.

Onmiddellijk na de uitzending heb ik contact met je opgenomen en je vertelt dat ik ernstig teleurgesteld was in hetgeen je hebt laten zien en horen in de uitzending. Jouw reactie was dat je absoluut de intentie hebt gehad om een evenwichtig geheel te laten zien tussen de “slachtoffers” en de “baathebbers” en in jouw beleving is dat ook gelukt. Je adviseerde me om het item nogmaals te bekijken omdat ik mogelijk te éénzijdig gekeken had. Nou Mark, dat heb ik gedaan, vele malen zelfs en het heeft voor mij zeer verhelderend gewerkt. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat je er bewust, en willens en wetens, voor gekozen hebt  om een niet neutraal verhaal neer te zetten ten koste van de behandelaars van het  Integraal Medisch Centrum en degenen die zich daar nog steeds laten behandelen.

Afgelopen donderdag heb ik je, voordat ik heb ingestemd mee te werken aan opnames, kritisch ondervraagt wat je intentie was.  Jouw letterlijke woorden waren:  er is veel negatieve publiciteit over de arts en de  behandelingen in het  Integraal Medisch Centrum in Roosendaal,  tot nu is nog nergens de andere kant van de zaak belicht, niemand heeft nog gesproken met mensen die positieve ervaringen hebben met de behandelingen in het  IMC- MM.
Ik heb je duidelijk gemeld niet mee te willen werken aan een reportage die de huidige negatieve opinie ondersteunt. Je hebt mij verzekerd dat dat niet het geval zou zijn.

Voor ik je ga vertellen wat er volgens mij mis is met de uitzending zoals die is uitgezonden, wil ik je melden dat ik deze reactie volledig op persoonlijke titel schrijf. Ik heb sinds de door jouw afgenomen interviews geen contact gehad met medewerkers of andere patiënten van het IMC. Om die reden zal ik ook alleen praten over de informatie die ik jou in de interviews gegeven heb en die jij op geluid,- en beeldmateriaal hebt staan, maar nauwelijks gebruikt hebt voor de uitzending.

Wat vind ik nou zo mis met je reportage?
Ten eerste is een eerlijke verhouding van zendtijd  tussen de negatieve en positieve ervaringen met het Integaal Medisch Centrum ver te zoeken, de feiten:

Zendtijd gebruikt voor “negatieve info” over het IMC c.q. alternatieve geneeswijzen”:
Sarah van Moer  totaal 136 seconden
Hans Schlaman,             84 seconden
Kees van der Smacht      60 seconden
                                  280 seconden

Zendtijd gebruikt voor “positieve info” over het IMC
Max Herold        totaal   25 seconden
Ria Beumer                   52 seconden
Yvonne Vijverberg          40 seconden
                                   117 seconden

Bij bovenstaande seconden heb ik niet opgeteld de tijd die je gebruikt hebt om aanvullende informatie te geven over de bevindingen van  de inspectie en het tuchtcollege, die, zoals we allen weten, niet positief is.

Wat ik ook niet meegeteld heb  zijn de zinloze seconden die je gebruikt hebt om binnen in het centrum, er niets toedoende behandelkamers van  een voetreflextherapeute te laten zien en het, overigens schitterende, Maria beeld,  evenals de vele niets toevoegende seconden om IMC pand aan de buitenzijde te laten zien, om nog maar niet te spreken van de seconden die je ongevraagd gefilmd heb terwijl wij op de interviews zaten te wachten in de wachtkamer.

Jouw  woorden na de uitzending waren dat je graag nog een halve minuut meer had willen besteden aan degenen die positieve ervaringen hadden met het IMC, maar dat je die tijd niet had. Voor mij is het duidelijk dat het niets te maken heeft met tijd hebben maar met tijd maken ofwel  Jij hebt de keuze gemaakt om de beperkte tijd ten gunste van de negatieve informatie te verdelen.

Ten tweede heb je bewust verzuimd om inhoudelijk goede argumenten te laten zien tegenover  het verhaal van de mensen met zeer negatieve ervaringen met het Integraal Medisch Centrum-MM.

Tegenover het verhaal van Sarah van de Moer over dat haar moeder, volgens haar zeggen in Roosendaal te horen had gekregen dat ze moest stoppen met Chemo, had je, als je werkelijk de intentie had gehad om een gelijkwaardig beeld  weer te geven, het deel van het interview kunnen zetten waarin ik vertel dat ik juist door de behandelaars van het  IMC nadrukkelijk te horen heb gekregen om me regulier (levensrekkend) te laten behandelen.

Tegenover het verhaal van Hans Schlaman over het vele geld voor behandelingen, had je het beeld kunnen zetten waarin ik duidelijk maak dat na een jaar en totaal 16 behandeling en incl. alle voedingssupplement nog geen 60 %  heb moeten betalen van wat ik kwijt zou zijn geweest als ik een stevige roker zou zijnen dat ik alle facturen daarvan kan overleggen.

Tegenover het beeld van Hans Schlaman van dat zijn vrouw steeds slechter werd, was het beeld wel  op zijn plaats geweest waarin ik vertel dat ik volgens de reguliere gezondheidszorg in oktober 2006 te horen kreeg dat mijn levensverwachting zich nog maar liet uitdrukken in maanden. En waarin ik ook vertel dat mijn kwaliteit van leven nog zeer goed is, dat ook mijn huisarts en de arts in het ziekenhuis deze mening zijn toegedaan en dat dat voor mijn gevoel te danken is aan de behandelingen die ik krijg in Roosendaal.

Tegenover het beeld dat er aan uitbehandelde kankerpatiënten genezing wordt beloofd door behandelaars van het IMC, had je het beeld moeten plaatsen, waarin ik vertel dat er  in mijn geval door de behandelaars van het Integraal medisch centum tegen mij nooit gesproken is over mogelijke genezing maar van verbetering van de kwaliteit van leven. En het zou je gesierd hebben als je ook had uitgezonden dat ik weet dat een scan  nog steeds, net als  1,5 jaar geleden, uitzaaiings tumoren zou laten zien, dit als tegenwicht tegen het beeld dat je in het IMC gehersenspoeld zou worden.

Zo kan ik nog vele voorbeelden geven waarin je hebt verzuimd een eerlijker beeld te geven over de behandelingen en de patienten van het IMC

Ten derde voel ik mij persoonlijk beschadigd doordat, je alleen die delen van het interview heb te laten zien, die het daarvoor geschetste negatieve beeld over het IMC en de patienten bevestigen.  Ter verduidelijking:

Sarah van de Moer verteld dat haar moeder zeer beslist geloofde dat het waar was dat er van bovenaf hulp geboden werd in het IMC.  Jij laat alleen het stukje van mijn interview zien waarin ik vertel dat door mevr. B. met de helpers van boven communiceert.

Hans Schlaman vertelt dat zijn vrouw er van overtuigd was dat de behandelingen goed voor haar waren. Jij laat mij zeggen dat ik er baat bij heb, wat ik natuurlijk ook heb, maar de kijkers wordt de werkelijke inhoud  van dat “baat hebben” onthouden.

Als klap op de vuurpijl laat je meteen nadat ik voor het eerst in beeld ben geweest de heer van der Smacht van de Vereniging tegen kwakzalverij zeggen “je moet wel heel erg dom, of te kwader  trouw,  om te geloven in de dingen die ze daar (IMC) doen.

Door even later mij te laten zeggen dat mevr. B. volgens mij niet geschorst is wordt het beeld nogmaals bevestigt dat we hier te maken hebben met een naïef en betreurenswaardige uitbehandelde en dus ten einde rade patiënt. Mijn complimenten voor jullie geweldige plak,- en knipwerk bij deze laatste woorden. Jij en ik weten echter dat deze woorden geheel uit zijn verband zijn getrokken. Jij had het over de “geschorste therapeut”, waarop ik je verbeterde en zei dat haar naam van de ledenlijst gehaald is, dat er een onderzoek volgt en dat aan de hand daarvan bekeken wordt of zij geschorst wordt, “op dit moment is zij volgens mij  nog niet geschorst.

Ah fijn Mark,  er is nog veel meer te noemen, maar het heeft geen zin .Jij hebt willens en wetens mij gebruikt om de negatieve publiciteit rond het Integraal Medisch Centrum te ondersteunen. Zeg niet dat het je intentie niet was.

Afgelopen vrijdag publiceerde de Antwerpse Gazet al op de internetkrant dat de Nederlandse Eénvandaag zaterdagavond een nieuwsitem zou laten zien  met als titel “arts en therapeut gaan door ondanks schorsing” en “patiënten zeggen  nog steeds vertrouwen te hebben in geschorste arts en therapeut.” Wel heel bijzonder dat dat overdag al op internet te lezen was terwijl de interviews pas diezelfde dag ‘s avond  afgenomen zijn.

Mark, het mag duidelijk zijn dat je in mijn ogen niet zo integer bent als dat je je naar mij toe hebt voor gedaan,  je hebt behalve mij, de therapeut, de arts en de medewerkers van het Integraal Medisch Centrum Maria Magdalena en alle mensen die baat hebben bij de behandelingen van het IMC, te kort gedaan. Behalve hen heb je ook de kijkers te kort gedaan; je hebt ze de kans ontnomen om zich op basis van gelijkgestemde informatie hun eigen visie te ontwikkelen.

Omdat ik er geen vertrouwen heb dat het beeld, en geluidmateriaal dat jullie over mij hebben, gebruikt wordt met de juiste intentie, eis ik dat alle beeld en geluidmateriaal van mij binnen twee werkdagen door jullie vernietigd wordt.

Tevens wil ik een ontvangst,- en leesbewijs van deze mail ontvangen, en binnen drie dagen een bevestiging dat al het beeld en geluidmateriaal waarop ik te zien of te horen ben vernietigd is.

Rest mij, je een goede gezondheid en veel wijsheid te wensen!

Zonnige groet, Ria Beumer

——————————————————
Brief van Veronique Wittezaele.

LAAT  ONS ALLEN KIJKEN NAAR DE WAARHEID!

Met dit artikel willen wij de waarheid en de werking van het Integraal Medisch Centrum Maria Magdalena, duidelijk naar buiten brengen!

Wanneer U voor de eerste maal het Centrum bezoekt, dan krijg je daar de volledige uitleg over de werking van het Centrum, je maakt kennis met Dr P.Van Eeghem die jouw volledige medische gegevens vraagt en die dan ook alle nodige medische onderzoeken doet. Wanneer U daarentegen kiest voor een orthomoleculaire behandeling, dan komt U bij Mevr. C. Bolijn die een natuurgeneeskundige is en U haar volledige werking uitlegt, en U daarbij ook adviseert om Uw klassieke medicatie, indien U deze neemt, verder te zetten en dit onder begeleiding van Dr P.VanEeghem, of hun arts.

Dr P.Van Eeghem heeft nog nooit of te nimmer iemand gevraagd om zijn klassieke medicatie te stoppen, eenieder die bij hem patient is, zal deze regel bevestigen.

Daarom juist is de werking van het Integraal Medisch Centrum Maria Magdalena zo goed, nl  als mensen  ZELF voor natuurgeneeskunde kiezen, is het dan niet perfect als ze deze  kunnen combineren met de klassieke geneeskunde, en volledig onder controle staan van een klassieke specialist!

Maar als mensen zijn advies om klassieke behandelingen bij te starten, niet willen volgen, kun je dan De Dokter aansprakelijk stellen?
En als we dan spreken over een aanvullende energiebehandeling, “de bank” zoals de mensen het noemen, niemand word gedwongen om deze behandeling te volgen, en als jij geen verandering zou voelen, zou jij die dan nog volgen?

Maar laat energiebehandelingen, energie zijn, en laat deze vooral geen fantasie en sensatie opwekken!
Laat ook hierin duidelijkheid naar voor komen en laat mensen hierop antwoorden die het vanuit zichzelf ervaren hebben!

Dr P.VanEeghem is een zeer gewaardeerde arts en zeer terecht ook, ook Mevr.C. Bolijn  is een zeer gewaardeerde natuurgeneeskundige, ook haar medewerksters zijn ervaren mensen, het is een Centrum waar KENNIS hoog in het vaandel wordt gedragen!Laat ons allen kijken naar de WAARHEID vooraleer we ook maar kunnen OORDELEN!

Veronique Wittezaele.