Krachtenveld en actorenanalyse.

Een uitstekend boek met vele leuke praktijkmodellen. Zo kan het boek ´Risicoanalyses: theorie en praktijk voor managers in het publieke domein´ van Niels-Ingvar Boer en Eugèn Beekman worden gekenschetst. Onderstaand vind je een samenvatting van twee van de behandelende modellen: krachtenveld en actorenanalyse.

Krachtenveldmodel
Actoren oefenen invloed uit op hun omgeving. De krachten die van hun uitgaan kunnen groot of klein zijn.  Tegelijkertijd kunnen die krachten zowel belemmerend als bevorderend werken op de te realiseren (beleids)doelen.
Met de onderstaande stappen kunnen de krachten t.o.v. de ideale toestand (het beleidsdoel) in kaart worden gebracht.

Stap 1: Beschrijf het probleem waarvoor de maatregel / het  beleid dient.
Stap 2: Beschrijf het ideaalbeeld, ofwel het beleidsdoel.
Stap 3: Beschrijf de minst ideale situatie, het schrikbeeld.
Stap 4: Inventariseer de voornaamste actoren die actief zijn in het krachtenveld.
Stap 5: Inventariseer wat de voornaamste bevorderende krachten zijn, kijkend naar de actoren.
Stap 6: Inventariseer wat de voornaamste belemmerende krachten zijn, kijkend naar de
actoren.
Stap 7: Prioriteer de bevorderende en belemmerende krachten.
Stap 8: Bedenk oplossingen en maatregelen die de belemmerende krachten doen afnemen.
Stap 9: Bedenk oplossingen en maatregelen die de stimulerende krachten doen toenemen.
Stap 10: Ontwerp een actieplan.

Ook een actorenanalyse is dus in dit kader interessant.
Daarbij kan men de volgende stappen nemen:
Stap 1: Inventariseer welke actoren betrokken zijn bij het beleidsdoel of maatregel.
Stap 2: Inventariseer wat de invloed is van het beleidsdoel of maatregel op de verschillende actoren.
Stap 3: Positioneer de actoren op een matrix met de assen±
– Overeenkomstig met eigen mening (weinig – veel)
– De mate van belangrijkheid van het onderwerp voor de actor (onbelangrijk – belangrijk’
Stap 4: Bedenk strategieën om deze actoren te benaderen.

Meer weten?

Via Managementboek.nl: samenvatting van 'Risicoanalyses'
Risicoanalyses zijn bedoeld om de besluitvorming te vereenvoudigen en te ondersteunen bij het beantwoorden van vragen als: Welke risico’s lopen we als we die keuze maken, kunnen we die risico’s ondervangen tegen acceptabele inspanningen in het licht van de effecten die de keuze genereert, of zijn de risico’s van niet ingrijpen dermate groot dat de keuze daarmee prioriteit krijgt boven andere investeringen?

Anders gezegd, de keuze voor een methodiek of model vraagt om een zorgvuldige en expliciete afweging.
Om u bij die keuze te helpen heeft Berenschot een boek ontwikkeld om u als professionals in het publieke domein handvatten aan te reiken bij het maken van de juiste match.

In het boek 'Risicoanalyses: Theorie en praktijk voor professionals in het publieke domein' is gekozen voor een concept waarbij theorie en praktijk met elkaar zijn verbonden. Zo worden bij iedere theorie allereerst de grondbeginselen besproken. Daarna wordt beschreven hoe het betreffende model kan worden toegepast en wordt duidelijk in welke situaties deze het best tot zijn recht komt.

Bij de beschrijving van de praktijkcases hebben actuele maatschappelijke dossiers en tot de verbeelding sprekende organisaties model gestaan. Deze cases zijn even veelkleurig als het publieke domein zelf: van de invoering OV-chipkaart, de bestrijding van criminaliteit en terrorisme, de problematiek van voortijdig schoolverlaten tot paspoortuitgifte door gemeenten.

Inhoudsopgave
Voorwoord
1. Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Leeswijzer
2. Sector- en omgevingsanalyses
2.1 Inleiding
2.2 Ordeningsdimensiemodel
2.3 SWOT-PEST analysemodel
2.4 Lagenmodel
2.5 Afhankelijkhedenmodel
2.6 Kaasstolpmodel
2.7 Five Forces model
3. Analyses waarbij de risico's centraal staan
3.1 Inleiding
3.2 Foutenboomanalyse
3.3 Classificatiemodel soorten menselijk handelen
3.4 Classificatiemodel oorzaken en schade
3.5 Oorzaak gevolg analyse
3.6 Daad-dader matrix voor bewust menselijk handelen
3.7 Risicoranking
3.8 Kunnen Willen matrix
3.9 Management of Public Confidence/Management of Awareness
3.10 Weerstandsmodel
3.11 Historische analyse en persistentiemethode
3.12 Crisis evaluatiemodel
3.13 Padanalyse
3.14 Kans effect matrix
3.15 Waardenanalyse
3.16 Crisis commotiecurve
3.17 Trend Impact Assessment (TIA)
4. Analyses waarbij de maatregelen centraal staan
4.1 Inleiding
4.2 Weerbaarheidanalyse
4.3 Analyse van beïnvloedbaarheid projectrisico's
4.4 Veiligheidsketen analyse
4.5 Draagvlakanalyse
4.6 Krachtenveldmodel
4.7 Realisatiedriehoek
4.8 Beheersbaarheid- en gevoeligheidsmatrix
4.9 Hindernissenmodel
4.10 Cost of risk reduction
4.11 MultiCriteria Analyse (MCA)
4.12 Actorenkwadrantenmodel
4.13 Ladder van Burgerparticipatie
4.14 Tafel van elf
4.15 Maatregel effect model
4.16 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)
4.17 Deming circle
5. En dan nu aan de slag!
Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789012120456/
risicoanalyses_niels-ingvar_boer?affiliate=1910