Partij voor Eenvoud.

Een partij met het thema ‘eenvoud’is er nog niet. Maar wat niet is, kan nog komen.
Het onderstaande boek/’partijprogramma’ werd in 2008 gepubliceerd en is nu verrassend actueel aan het worden.

“Dit boek/’partijprogramma’ komt voort uit diverse beleidsonderzoeken en beleidsadviezen waar ik bij betrokken was, uit ervaringen die ik heb opgedaan als gemeenteraadslid en uit mijn verbazing over de wijze waarop de politiek tot beleidsvorming komt. Een deel van de tekst is ontleend aan diverse papers en columns die ik in de afgelopen jaren over de kwaliteit van het overheidsbeleid heb geschreven. Het is mij telkens weer gebleken dat goed beleid heel moeilijk te realiseren is, maar ook dat onvoldoende wordt geprobeerd om dit ook echt na te streven. Wat ik het meest opvallend vind, is dat beleid de neiging heeft steeds complexer te worden en dat juist dit verschijnsel goed beleid in de weg staat.

Er is de laatste jaren veel te doen over de negatieve gevolgen van te veel regels en bureaucratie. Weliswaar wordt door de overheid gewerkt aan terugdringing van bureaucratie, maar per saldo schiet het nog niet op. Want regels veranderen voortdurend en er verdwijnen wel regels maar er komen ook nieuwe bij. Dat zou je de wet van behoud van bureaucratie kunnen noemen. Terugdringen van de bureaucratie vergt zwaardere ingrepen dan de overheid tot nu toe heeft aangedurfd. Politieke partijen hebben terugdringing van regels als doelstelling in hun programma’s staan, maar durven nog geen stevige consequenties aan. Welke basisprincipes zouden de grondslag kunnen vormen van een denkbeeldige ‘Partij voor Eenvoud’ die wel durf toont?”
Klik op: Partij voor Eenvoud

Peter van Hoesel,
September, 2021