Rapport ongeschreven regels bij de belastingdienst.

Deze rapportage is het resultaat van een onderzoek door de Auditdienst Rijk (ADR) naar de ongeschreven regels onder het management van het ministerie van Financiën. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht’ van de plaatsvervangend secretarisgeneraal (pSG) van het ministerie van Financiën en de plaatsvervangend directeurgeneraal van de Belastingdienst (pDG). Door de opdrachtgevers is gevraagd om de gedragspatronen van het management van het ministerie in kaart te brengen met behulp van de methode “Ongeschreven regels: de regels van het spel”.
Ongeschreven regels’ laten zien waarom mensen in organisaties zich gedragen zoals ze zich gedragen, en hoe dit gedrag het bereiken van de doelen van de Organisatie belemmert of optimaliseert. Organisatieleden zijn vaak min of meet ‘gedwongen’ de ongeschreven regels te volgen als ze willen bereiken wat ze willen bereiken.
Ongeschreven regels zijn de manieren waarop mensen gewend zijn te handelen, hoe ze met elkaar en met de dingen om te gaan. Het gevoel van: “Zo doen we dat hier’.

Aanleiding
Het ministerie van Financiën heeft in het recente verleden maatregelen genomen om de sturing en beheersing van de processen binnen de Belastingdienst, alsmede de relatie van de Belastingdienst met het Kerndepartement te versterken. Dit mede op advies van de Commissie Onderzoek Belastingdienst (COB). Deze maatregelen hadden niet alleen betrekking op de (verantwoordelijkheids-)structuur, maar ook op cultuuraspecten.
Met dit onderzoek onder het management van het ministerie wordt aan de opdrachtgevers inzichtelijk gemaakt hoe en waarom “hier” wordt gehandeld als het gaat om het gedrag van managers. Daarin zitten aangrijpingspunten voor het versterken van cultuuraspecten

Klik op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/28/onderzoeksrapport-ongeschreven-regels