Walk the Talk: leiderschap en burgerbetrokkenheid.

Tessa Claassen heeft voor haar afstuderen bij haar Masterstudie aan de Leidse Universiteit (Faculteit: Governance and global affairs) een mooi basisonderzoek gedaan naar de invloed van leiderschap op de mate waarin beleidsmedewerkers in staat worden gesteld om de burger bij de beleidsontwikkeling te betrekken. Wat ze constateert is het volgende.

‘Het vertrouwen van burgers in de overheid is aangetast, doordat de overheid de afgelopen jaren onvoldoende rekening heeft gehouden met het perspectief van de burger. Hoewel voor het herstel van het vertrouwen de focus momenteel voornamelijk wordt gelegd op aanpassingen bij uitvoeringsorganisaties, lijken de meeste problemen te ontstaan door een gebrek aan kennis over en aandacht voor uitvoering van het beleid bij beleidsmakers en wetgever. Beleidsmedewerkers blijken bij de beleidsontwikkeling de burger nog onvoldoende te betrekken. Het doel van deze studie is om te exploreren welk gedrag beleidsmedewerkers vertonen op het moment dat zij de burger bij de beleidsontwikkeling betrekken en of en hoe dit gedrag beïnvloedt kan worden door het gedrag van de leidinggevenden. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: welk leiderschapsgedrag stelt beleidsmedewerkers in staat om het perspectief van de burger te betrekken bij de beleidsontwikkeling?
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn twaalf beleidsmedewerkers en twee leidinggevenden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnterviewd. De resultaten tonen aan dat het betrekken van de burger bij de beleidsontwikkeling vraagt om een nieuw paradigma met een nieuwe set aan waarden. Beleidsmedewerkers zullen hiervoor proactief werkgedrag moeten vertonen in het betrekken van de burger bij de beleidsontwikkeling. Leiderschap speelt een belangrijke rol in het stimuleren van dit gedrag. Allereerst is leiderschap waarbij autonomie en een veilige omgeving worden gecreëerd van belang. Ten tweede is leiderschap nodig waarbij de missie wordt gedeeld, beleidsmedewerkers worden gemotiveerd, ondersteund en gefaciliteerd in het nastreven van deze missie. Een combinatie van deze leiderschapsgedragingen stelt beleidsmedewerkers in staat om proactief het perspectief van de burger te betrekken bij de beleidsontwikkeling. Beperkingen, aanbevelingen voor vervolgonderzoek en aanbevelingen voor de praktijk worden gegeven.’

Voor het lezen van haar hele scriptieKlik op: Masterscriptie Tessa Claassen