Wie is Max Herold?

CV Max Herold.

Achternaam:  Herold

Voornamen:   Max Eugène Johannes.

Opleidingen:

PhD Candidate.
Radboud Universiteit, Nijmegen. 2019 – 2021.
Nyenrode Universiteit, Breukelen, 2021 -2024.
Thema: het expliciteren van impliciete (’tacit’) vaardigheidskennis.

Gepromoveerd tot dr. in de bestuurskunde.
Titel promotieonderzoek:
Omgaan met ongeschreven regels
Subtitel: hoe beleidsambtenaren zélf ruimte kunnen creëren
voor openheid in de beleidsontwikkeling.
Erasmus Universiteit, 2017, oktober.
Klik op:
https://www.managementboek.nl/boek/9789081202206/omgaan-met-ongeschreven-regels-max-herold?affiliate=1910

Masterclass Methoden en Technieken voor Beleidsonderzoek.
Erasmus Universiteit, 2010.

Cursussen op het gebied van onderzoeksmethoden, marketing en strategische ontwikkeling. 
(Voor een uitgebreidere beschrijving van deze universitaire
cursussen zie de beschrijving in bijlage II). 
Open Universiteit, tot heden.  

Diploma Kort Hoger Onderwijs Bestuurlijke informatiekunde. 
Open Universiteit, 1993.

VOA-2 Bedrijfskundig Analist (Associate Degree).
Eindexamen 1987. 

Afstudeeropdracht: het ontwikkelen van een methode om
tijdnormen vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van projecten bij de Loontechnische Dienst.  

HBO-Personeelswerk
Sociale Academie “den Elzent”,
Eindhoven. 
Eindexamen 1984. 

Afstudeeropdracht: de introductie en invoering van een
functiewaarderingssysteem in een middelgrote onderneming: een handleiding.  

HTS te Heerlen Afdeling: Chemische Techniek. 
Overgangsbewijs klas 1 – 2, 1980.

Havo te Roermond.
Examen 1977. 

  
Ervaring:

* Learning consultant/organisatie-adviseur
   (Academie OCW/SZW/VWS)
  
Periode: 01.01.2008 tot heden.

* Organisatie-adviseur bij SZW-consult/PO&I (SZW). 
   Periode 01.01.1995 tot 31.12.2007.

* Adviseur administratieve organisatie (SZW/DG ABA) 
   Periode: 02.03.88 tot 31.12.1995.

* Coördinator/hoofd planning bij de Loontechnische Dienst
   (SZW/DG ABA). 
   Periode: 01.04.87 t/m 01.03.88.

* Bedrijfskundig ambtenaar arbeidsverhoudingen bij de
   Loontechnische Dienst (Ministerie van Sociale Zaken en
   Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal voor Algemene
   Beleidsaangelegen- heden). 
   Periode: 01.09.85 t/m 30.03.87.

* Medewerker personeelszaken/
   functie-analist bij Robert Bosch 
Verpakkingsmachines BV
   te Weert. 

   Periode: 01.09.82 t/m 30.08.83 en
   24.04.84 t/m 30.08.85.  

Een persoonlijke karakterschets:

Ik ben iemand die problemen niet uit de weg gaat. Die een open oor heeft voor mensen die problemen hebben, resultaat en omgevingsgericht is. Ik hecht meer waarde aan
competenties dan aan statusfuncties en ben het liefst gewoon mezelf in plaats van een rol te spelen.
  
Wat zijn o.a. opvallende competenties van mij?   
– Innovatief denken en handelen.
– Enthousiasmerend.
– Procesmatig leiden.
– Visie-ontwikkeling.
– Netwerken.
– Coachen/begeleiden van mensen.  

Voor een uitgebreidere beschrijving van mijn ervaring verwijs ik u eveneens naar de beschrijving in bijlage II. 

BIJLAGE II. Overige relevante informatie t.a.v. opleidingen, ervaring en publicaties: 

Diploma 
  Kort Hoger Onderwijs Bestuurlijke Informatiekunde.
  Open Universiteit, 1993.
   Onderdelen:

* Organisatiekunde 1a.
* Organisatiekunde 1b.
* Introductiecursus Informatica.
* Bestuurlijke informatieverzorging 1.
* Informatiesystemen 1.
* Informatieplanning en -management.
* Strategisch en tactisch informatiebeleid.
  
– Open Universiteit, overige onderdelen 
  (gevolgd tussen 1985 en heden). 

   Onderzoek:
* Wiskunde in het bedrijf 1.
* Statistiek 1.
* Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk
   onderzoek 1.

* Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk
   onderzoek 2.

   Algemeen
* Orientatiecursus cultuurwetenschappen.
* Inleiding in de filosofie.

   Externe oriëntatie: 
* Marketing 1 (algemene inleiding).
* Marketing 1a (komt overeen met Nima A).
* Marketing 2 (komt overeen met Nima B).
* Marketing 3a (business marketing).
* Marketing 3d (inkoopbeleid).  
* Ondernemingsplanning 1.
* Toekomstverkenning in organisaties (scenariotechniek).
* Inleiding in de Nederlandse economie. 

* Duurzaam ondernemen. 

Voor alle genoemde OU-vakken zijn tentamencertificaten afgegeven.  

– PBNA-cursussen
  (gevolgd tussen 1980 en 1985):
* Praktijkdiploma boekhouden.

* Deelcursus MBA bedrijfseconomie.
* Computergebruik in de administratie.
* Bestandsorganisatie (AMBI-B1).
* Middelbaar veiligheidsdeskundige.
  
Voor het volgen van deze cursussen zijn verklaringen afgegeven. 

– Veranderkundige opleidingen 
  (gevolgd tussen 1989 en 2001): 
* NLP-practitioner opleiding (communicatie). 

   New York Training Institute
   for Neuro-linguistic Programming. 

   Certificaat 1989.
* NLP-Master practitioner. 
   IEP-Nijmegen. 
   Certificaat 1991.
* NLP-Master practitioner. 
   New York Training Institute
   for Neuro-linguistic Programming

   (NYTI NLP). 
   Certificaat 1991.
* Communicatie en management. 
   ISE. 
   Certificaat 1991.
* Trainersopleiding communicatie en management. 
   ISE. 
   Certificaat 1992.
* Master in modelling. 
   Southern Institute of NLP/International NLP. 
   Certificaat 1995
* Gecertificeerd International NLP-trainer. 
   NYTI NLP 
   Certificaat 1996
* NLP & Consultancy 
   ITS London 
   Certificaat 1999
* Spiral Dynamics I & II 
   National Value Center, Santa Barbara, (Californie) 
   Certificaat voor I & II 2001  

– Enkele interne SZW-cursussen: 
* Functiewaardering: het leren waarderen van functies
   met de 
meest voorkomende
   functiewaarderingssystemen

   (ORBA, FWG, USF etc.).
* Informatie-analyse.
* Het opzetten en begeleiden van werkconferenties.
  
– Uitgebreide beschrijving van mijn arbeidsverleden:
* Medewerker personeelszaken/functie-analist bij

   Robert Bosch Verpakkingsmachines BV te Weert. 
   Periode: 01.09.82 t/m 30.08.83
   24.04.84 t/m 30.08.85. 

   Naast het verrichten van algemene PZ-werkzaamheden
   heb ik diverse projec
tmatige activiteiten verricht.
   Hierbij dient men o.a. te denken aan:
   . het mede voorbereiden van de
     introductie en invoering van een

     functiewaarderingssysteem; 
   . het ontwikkelen van een beoordelingssysteem; 
   . het analyseren van organisatorische hoofdproblemen
     alsmede 
het opzetten van een
     projectmanagementstructuur
     voor 
het gehele bedrijf.

* Bedrijfskundig ambtenaar arbeidsverhoudingen bij de
   Loontechnische Dienst (Ministerie van Sociale Zaken en
   Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal voor
   Algemene Beleidsaangelegenheden). 
   Periode: 01.09.85 t/m 30.03.87. 

   In deze functie heb ik onderzoeken in het bedrijfsleven
   verricht 
op het terrein van 
   functiewaardering, prestatiebeloning,

   discrepanties op de arbeidsmarkt, het effect van 
   technologische veranderingen op functies etc.

* Coördinator/hoofd planning bij de Loontechnische Dienst
   (SZW/DG ABA). 
   Periode: 01.04.87 t/m 01.03.88. 

   In deze periode heb ik leiding gegeven
   aan de afdeling Planning. 

   Naast het plannen van projecten heb ik een belangrijke
   hoeveelheid tijd besteed aan het ontwikkelen van een
   planningssysteem.
   Dit systeem had enige unieke 

   voorcalculatiemogelijkheden waarover
   ik enkele malen heb
gepubliceerd (zie publicaties).

* Adviseur administratieve organisatie (SZW/DG ABA) 
   Periode: 02.03.88 tot 31.12.1995. 

   Taken in deze functie waren o.a.: 
   het adviseren inzake de effectiviteit en efficiëntie
   van procedures 
en het verrichten van 
   het hierbij behorende onderzoek. 

   Het mede voorbereiden en implementeren van een
   handboek
administratieve organisatie 
   binnen een Directoraat-Generaal
alsmede
   het ontwikkelen van de bijbehorende regelingen

   (o.a. organisatie- beschikkingen en mandaatregeling). 
   Het begeleiden van veranderingsprocessen bij
   herstructurering 
van taken en procedures. 
   Het mede ontwikkelen van organisatorische visies
   o.a. m.b.t. de ge
wenste cultuur/structuur
   van het Directoraat-Generaal. 

   Het adviseren over kwaliteits- en klantgericht werken
   alsmede strategisch management.

* Organisatie-adviseur bij SZW-consult/PO&I (SZW). 
   Periode 01.01.1995 tot 31.12.2007. 

   Het begeleiden en initiëren van
   strategische- en
veranderingsprocessen 
   (organisatie-ontwikkeling), 
het verrichten van
   organisatiediagnose-onderzoeken en het 
   geven
van trainingen m.b.t.
   communicatie en verandering. 

   Dit behelst ook het introduceren van nieuwe methoden en
   technieken in het departement. 
   Voorbeelden hiervan zijn de scenariomethode voor
  
departementale programma’s alsmede
   intervisie-technieken in het

   kader van kennismanagement 
   bij de Arbeidsinspectie.
   Het organiseren van de herstructurering
   van organisatieonderdelen.

* Organisatie-adviseur / Learning Consultant
   bij het Leer- en Ontwikkelplein OCW/SZW/VWS.
   Periode: 01.01.2008 – heden.

   Enkele activiteiten:
   Het ontwerpen en begeleiden van grootschalige
   open beleidstrajecten met innovatieve aanpakken

   voor meerdere ministeries.
   Het ondersteunen bij de aanpak van complexe
   inspectieprogramma’s waarbij dilemma’s tussen
   (een veelheid van) actoren tot een
   oplossing dienen te worden gebracht.
  
Het faciliteren van Group Decision Room sessies.
   Voorzitten van seminars (voor diverse ministeries).
   Het (bege)leiden van projecten o.a.
   op het gebied van kennisborging en 
kennisontwikkeling.
   Het ontwikkelen, opzetten en begeleiden van
   trainingen en masterclasses w.o.

   de Open Masterclass Toekomstverkenning 
   in de praktijk, de Open Masterclass 
Van Buiten
   naar Binnen: interactieve beleidsontwikkeling, 

   de Open Masterclass Doen van Toponderzoek
   en de Masterclass Nudging.

   Het geven van trainingen over methodische
   toekomstverkenning (o.a. scenario-
   ontwikkelingsmethode), cocreatie en kennisoverdracht.

– Overige relevante activiteiten
   (vanuit Managementissues):

   Het begeleiden van/ondersteunen bij grootschalige
   open ontwikkelingsprocessen in gemeenten
   (participatieve democratie /
   interactieve beleidsontwikkeling).
   Het begeleiden (coachen) van een beperkt aantal

   directeuren/adviseurs van externe organisaties 
   alsmede enkele
(top)sporters.
  
Het geven van presentaties/middagsymposia/trainingen/
  
workshops in bedrijven en instellingen.
   Primaire thema’s zijn organisatieverandering, 
   spiral dynamics, ongeschreven regels,
   kennismanagement en
(de psychologische kant van) 
   strategische planning.

– Publicaties: 
* Boek: Werkvormen voor open beleidsontwikkeling:
   ambtelijk vakmanschap in de 21e eeuw
   Auteurs: drs. Bram Castelein en dr. Max Herold
   Paperback  | Boombestuurskunde | 2022
   ISBN: 978-94-6236-276-5
   Klik op: 
Werkvormen voor open beleidsontwikkeling door Bram Castelein – Managementboek.nl

* Artikel: dr. Max Herold, prof.dr. Peter Van Hoesel &
   prof.dr.ir. Mathieu Weggeman, M. (2021)
   Opleiding voor het beroep ‘beleidsambtenaar’ broodnodig.
   Platform Overheid.
   Klik op:
https://platformoverheid.nl/opleiding-voor-het-beroep-beleidsambtenaar-broodnodig/

* Boek: Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw:
   hoe het anders kan (en zou moeten)
   Auteurs: Prof.dr. Peter van Hoesel en dr. Max Herold
   Paperback  | Boombestuurskunde | 2020.
   ISBN: 978-94-6232-150-8
   Klik op:
https://www.managementboek.nl/boek/9789462361508/
beleidsontwikkeling-in-de-21e-eeuw-peter-van-hoesel?affiliate=1910

* Artikel: Een positieve relatie tussen beleid en kennis
   Auteurs: Prof.dr. Peter van Hoesel en dr. Max Herold
   Beleidsonderzoek Online juli 2018
   DOI: 10.5553/BO/221335502018000006001
  
Klik op:
http://www.beleidsonderzoekonline.nl/tijdschrift/bso/2018/7/BO_2213-3550_2018_000_006_001

* Boek: Omgaan met ongeschreven regels:
   Hoe beleidsambtenaren zélf ruimte kunnen creëren 
   voor openheid in de beleidsontwikkeling.
   Paperback  | Managementissues.com | 2017.
   Auteur: Dr. Max Herold
   ISBN: 9789081202206
   Klik op: 
https://www.managementboek.nl/boek/9789081202206/omgaan-met-ongeschreven-regels-max-herold?affiliate=1910

* Artikel: Beleidsambtenaren, ongeschreven regels en
   openheid in de beleidsontwikkeling.
   Auteur: Max Herold
   Beleidsonderzoek Online mei 2013,
   DOI: 10.5553/Beleidsonderzoek.000022
   Klik op:
http://www.beleidsonderzoekonline.nl/tijdschrift/bso/2013/05/BELEIDSONDERZOEK-D-13-00005

* Hoofdstuk: Modelleren als basis voor het ontwerpen
   van protocollen.
   In: Handboek Ontwerpgericht Wetenschappelijk
   Onderzoek. 
   Redactie: prof. dr. Joan van Aken & dr. Daan Andriessen
   Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2012
   Klik op:
http://www.dsrg.nl/docs/Ten%20geleide%20met%20inhoudsopgave.pdf

* Boek: Ondernemen natuurlijk!
   De ondernemerswetten van Wagtmans & Van Dijk.
   Paperback  | Managementissues.com | 2008.
   Auteur: Max Herold.

   ISBN-13: 9789081202220
   Klik op:
https://www.managementboek.nl/boek/9789081202220/ondernemen-natuurlijk-max-herold?affiliate=1910

* Boek: De spiraal van waarden en denken.
   De relatie tussen ons denken en de wereld om ons heen.
   Paperback | Symbolon | 2006.
   Auteur: Max Herold.

   ISBN: 9074899226
   Klik op:
https://www.managementboek.nl/boek/9789074899222/de-spiraal-van-waarden-en-denken-max-herold?affiliate=1910

* Boek: Denkfundamenten ontsluierd!
   De code van ons denken en de wereld
   die daaruit voortkomt.

   Een introductie in Spiral Dynamics.
   Paperback | Managementissues.com | 2005 .
   Auteur: Max Herold.

   ISBN: 90-90192-81-6, NUR: 740.
   Klik op:
https://www.managementboek.nl/boek/9789090192819/denkfundamenten-ontsluierd-max-herold?affiliate=1910

* De zes aspecten van verandering:
   Logische Niveau’s in de organisatorische praktijk. 
   De Eekhoorn, NLP magazine, januari 1996.

* NLP: creëer Uw eigen realiteit. Blad: psychoskoop,
   tijdschrift voor Geestelijke Gezondheidskunde,
   januari 1995.

* Hoe communiceer je met een stokbrood:
   NLP de kunst van het subtiel communiceren.
   Scholing & Opleiding, juni 1995.

* Van projectclassificatie naar activiteitenprofielen bij 
   projectenplanning. 

   Doelmatige bedrijfsvoering, november 1995.
   Klik op:
http://www.managementissues.com/https://www.managementissues.com/wp-content/uploads/2005/03/projectclassificatie-2.pdf

* Een beetje statistiek, creativiteit en tijdverantwoording:
   projectclassificatie voor het vaststellen van arbeids- en
   doorlooptijden. 
   Blad: INFOA van de Nederlandse
   vereniging voor Bedrijfskunde

   (VOA), maart ’88.
   Klik op:
http://www.managementissues.com/https://www.managementissues.com/wp-content/uploads/2005/03/projecrclassificatie-1.pdf 

* Opleiden: wat is dat? Educare, nieuwsbrief,
   december 1994.